Lista Artykułów Tag - Autos

Najnowsze wydanie Informatora Autos już dostępne – to już 33 edycja 13 stycznia 2017, 1:02

Najnowsze wydanie Informatora Autos już dostępne – to już 33 edycja

Nowe wydanie Informatora to 52 strony pełne nowości, promocji i ciekawych, specjalistycznych artykułów.

Oddział Autos w nowej siedzibie 10 stycznia 2017, 13:21

Oddział Autos w nowej siedzibie

Oddział firmy Autos w Jarocinie zmienił swoją lokalizację.

Zadbaj o dobrą widoczność i odbieraj nagrody od Hella 2 stycznia 2017, 21:23

Zadbaj o dobrą widoczność i odbieraj nagrody od Hella

Specjalne promocje w Autosie. Wydaj w trakcie trwania promocji 100 zł netto i odbierz rękawice robocze za 2 gr netto, za wydanych 200 zł netto odbierz miskę magnetyczną za 1 zł netto, a za 600 zł netto czekają specjalne spodnie robocze za 1 zł netto.

Wielka premiera Kalendarza Autos 2017, który działa na wyobraźnię 2 stycznia 2017, 20:53

Wielka premiera Kalendarza Autos 2017, który działa na wyobraźnię

„Jako dystrybutor asortymentu do pojazdów użytkowych współpracuje z wieloma klientami, a nasze części towarzyszą kierowcom w każdej trasie. To właśnie było punktem wyjścia dla nowego Kalendarza Autos na 2017 rok, jednak poza samymi częściami na jego kartach kierowcy towarzyszy piękna dziewczyna.” – powiedzieli przedstawiciele Autosa z okazji premiery kalendarza

Autos bawi się na Słowacji 2 stycznia 2017, 9:45

Autos bawi się na Słowacji

Sło­wac­kie Ta­try gościły klien­tów Au­tos Sło­wa­cja. Spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne­ przy mu­zy­ce na ży­wo trwa­ło do bia­łe­go ra­na. Głów­nym po­wo­dem spo­tka­nia by­ło po­dzię­ko­wa­nie klien­tom firmy za 7 lat współ­pra­cy.

Wiel­ka pre­mie­ra Ka­len­da­rza Au­tos 2017 19 grudnia 2016, 11:42

Wiel­ka pre­mie­ra Ka­len­da­rza Au­tos 2017

Za­pra­sza­my na pre­mie­ro­wy po­kaz Ka­len­da­rza Au­tos 2017. Pięk­na ko­bie­ta, pięk­ne ka­dry i hi­sto­ria, któ­rej bo­ha­te­rem mo­że być każ­dy kie­row­ca cię­ża­rów­ki i nie tyl­ko. To wszyst­ko znaj­dzie­cie na kar­tach przy­szło­rocz­ne­go ka­len­da­rza innego niż wszystkie!

Nagrody od Hella za zakup oświetlenia w Autos 5 grudnia 2016, 14:17

Nagrody od Hella za zakup oświetlenia w Autos

Zakupy oświetlenia marki Hella w sieci Autos za określoną kwotę premiowane są przydatnymi w warsztacie prezentami.

Autostrada na finiszu. Wybierz kartę Autos i rób zakupy. 5 grudnia 2016, 13:23

Autostrada na finiszu. Wybierz kartę Autos i rób zakupy.

Do koń­ca uro­dzi­no­wej edy­cji pro­gra­mu „Au­to­stra­da”, w któ­rej na­gra­dza­ne są wszyst­kie za­ku­py zo­stał już tyl­ko mie­siąc. Ak­tyw­ni uczest­ni­cy zbie­ra­ją ki­lo­me­try za za­ku­py oraz za udział w pro­mo­cjach do koń­ca grud­nia 2016 ro­ku. Na­gro­dy w pro­gra­mie moż­na na­to­miast za­ma­wiać do koń­ca stycz­nia przy­szłe­go ro­ku.

8000 km w Autostradzie za zakupy sprzęgieł Valeo 21 listopada 2016, 12:18

8000 km w Autostradzie za zakupy sprzęgieł Valeo

W ramach nowej promocji w sieci Autos, za każde kupione sprzęgło kompletne marki Valeo można zdobyć aż 8000 dodatkowych kilometrów w programie Autostrada.

Zimowa wyprzedaż stacji do klimatyzacji w Autos 15 listopada 2016, 7:05

Zimowa wyprzedaż stacji do klimatyzacji w Autos

W pełni zautomatyzowana stacja do obsługi klimatyzacji marki SUN dostępna jest w specjalnej cenie w promocji sieci Autos.