Wiel­ka pre­mie­ra Ka­len­da­rza Au­tos 2017

19 grudnia 2016, 11:42

Za­pra­sza­my na pre­mie­ro­wy po­kaz Ka­len­da­rza Au­tos 2017. Pięk­na ko­bie­ta, pięk­ne ka­dry i hi­sto­ria, któ­rej bo­ha­te­rem mo­że być każ­dy kie­row­ca cię­ża­rów­ki i nie tyl­ko. To wszyst­ko znaj­dzie­cie na kar­tach przy­szło­rocz­ne­go ka­len­da­rza innego niż wszystkie!

Pra­ca za­wo­do­we­go kie­row­cy cię­ża­rów­ki nie jest ła­twa i z pew­no­ścią, że­by to ro­bić trze­ba to na­praw­dę czuć i mieć w so­bie du­żo pa­sji. Za­sta­na­wia­jąc się nad co­dzien­no­ścią te­go za­wo­du po­sta­no­wi­li­śmy nie­co tę po­dróż uroz­ma­icić i speł­nić skry­te ma­rze­nia.

Na 12 kar­tach ka­len­da­rza po­ja­wia się jed­na dziew­czy­na, któ­ra na każ­dym ze zdjęć jest uchwy­co­na w in­nej sy­tu­acji. To­wa­rzy­szy męż­czyź­nie w dro­dze, da­je mu wspar­cie i mo­ty­wa­cje do dal­szej pra­cy. Bę­dąc z nim w nie za­wsze ła­twej co­dzien­no­ści wpro­wa­dza do niej odro­bi­nę po­zy­tyw­ne­go za­mie­sza­nia, któż nie ma­rzył­by o ta­kiej part­ner­ce w tra­sie?

Wła­śnie ze wzglę­du na ten prze­kaz ka­len­darz jest in­ny niż do tej po­ry, nie­sie za so­bą nie tyl­ko pięk­ne zdję­cia, ale rów­nież opo­wia­da hi­sto­rię, w któ­rą swo­je lo­sy mo­że wpleść każ­dy, kto ten ka­len­darz bę­dzie trzy­mał w rę­ku. Każ­dy mie­siąc od­sła­nia przed wi­dzem coś no­we­go i do­star­cza in­nych – bar­dzo po­zy­tyw­nych emo­cji.

Pla­nem se­sji by­ło na­tu­ral­ne śro­do­wi­sko pra­cy kie­row­cy – sa­mo­chód cię­ża­ro­wy oraz par­king, ja­ko miej­sce od­po­czyn­ku i przy­go­to­wa­nia się do dal­szej dro­gi. Ka­dry od­sła­nia­ją co­dzien­ność w dro­dze, a jed­no­cze­śnie w ta­jem­ni­czy i bar­dzo wy­sma­ko­wa­ny spo­sób po­ka­zu­ją osza­ła­mia­ją­cą uro­dę mo­del­ki, któ­ra wcie­li­ła się w ro­lę to­wa­rzysz­ki po­dró­ży. Ca­łą kon­cep­cję w obiek­ty­wie uchwy­cił po­znań­ski fo­to­graf To­masz Tom­ko­wiak, któ­ry współ­pra­cu­je z Autos przy tym pro­jek­cie już od kil­ku lat. O do­bór od­po­wied­nich sty­li­za­cji za­dba­ła Na­ta­lia Piąt­kow­ska, a ma­ki­jaż i fry­zu­ry wy­ko­na­ła An­ge­li­ka Na­ko­niecz­na.

Ka­len­darz Au­tos po­wsta­je co ro­ku z my­ślą o klien­tach i rów­nież dla nich jest prze­zna­czo­ny. Po­dob­nie jak w ubie­głych la­tach jest to edy­cja li­mi­to­wa­na.

Ka­len­darz 2017 po­wstał przy współ­pra­cy ze spon­so­ra­mi, któ­rych lo­ga znaj­du­ją się rów­nież na je­go kar­tach, a w tym ro­ku są to mar­ki: ATP, Bosch, KS To­ols, Mon­roe Ma­gnum, Fri­ma­tec, NRF, Day­co, Bre­mann, To­tal, Te­xtar, Exi­de oraz Blac­kI­ron.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!