Au­tos za­pra­sza na bez­płat­ny prze­gląd aku­mu­la­to­rów

27 listopada 2017, 14:11

Aby sko­rzy­stać z bez­płat­nej kon­tro­li sta­nu aku­mu­la­to­ra na­le­ży udać się do najbliższe­go od­dzia­łu Au­tos bio­rą­ce­go udział w ak­cji i po­pro­sić o spraw­dze­nie swo­je­go aku­mu­la­to­ra.

Sieć Au­tos przy wspar­ciu mar­ki Exi­de za­pra­sza na dru­gą edy­cję bez­płat­nych prze­glą­dów aku­mu­la­to­rów, któ­re moż­na wy­ko­nać w 17. od­dzia­łach Au­tos, w 11. wo­je­wódz­twach. Podczas kon­tro­li aku­mu­la­tor zo­sta­nie spraw­dzo­ny za po­mo­cą spe­cja­li­stycz­ne­go te­ste­ra. Dzię­ki te­mu ba­da­niu bę­dzie wia­do­mo ja­ki jest je­go stan i czy nie na­le­ży go wy­mie­nić.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!