Au­tos Truck Se­rvi­ce do­łą­cza do sie­ci Ne­xu­sTruck

8 grudnia 2017, 11:01

Fir­ma Au­tos od stycz­nia 2015 ro­ku jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py za­ku­po­wej Ne­xus Au­to­mo­ti­ve In­ter­na­tio­nal, a od stycz­nia 2017 ro­ku współ­two­rzy Ne­xus Au­to­mo­ti­ve Cen­tral Eu­ro­pe, spół­kę któ­rej ce­lem jest mię­dzy in­ny­mi wdro­że­nie na pol­skim ryn­ku stra­te­gicz­nych ini­cja­tyw Ne­xu­sa w re­gio­nie Eu­ro­py Środ­ko­wej, w tym kon­cep­cji warsz­ta­to­wej Ne­xu­sTruck.

Firma Au­tos pod­ję­ła decyzję o do­łą­cze­niu, na prze­ło­mie ro­ku, czte­rech swo­ich warsz­ta­tów Au­tos Truck Se­rvi­ce do sie­ci Ne­xu­sTruck, przy­go­to­wa­na zo­sta­nie rów­nież ofer­ta współ­pra­cy w ra­mach kon­cep­cji Ne­xu­sTruck dla warsz­ta­tów nie­za­leż­nych w Pol­sce.

Stwo­rze­nie sie­ci warsz­ta­tów na­pra­wia­ją­cych po­jaz­dy cię­ża­ro­we jest od­po­wie­dzią na po­trze­by klien­tów, szcze­gól­nie po­sia­da­ją­cych flo­tę wie­lo­mar­ko­wą oraz chcą­cych na­pra­wiać swo­je po­jaz­dy u jed­ne­go partnera.

Dzię­ki asor­ty­men­to­wi po­nad 50 ty­się­cy po­zy­cji do­stęp­nych „od rę­ki” mo­żna li­czyć na przy­śpie­szo­ny ter­min na­praw, nie po­no­sząc do­dat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych ze spro­wa­dze­niem to­wa­ru. Warsz­ta­ty Au­tos Truck Se­rvi­ce pra­cu­ją na ży­cze­nie klien­ta 7 dni w ty­go­dniu na­wet przez 24 go­dzi­ny na do­bę, po­sia­da­ją rów­nież ca­ło­do­bo­wą po­moc dro­go­wą.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!