Elektronarzędzia Mil­wau­ke­e w Autos

, 10 lipca 2018, 12:29

Kor­po­ra­cja Mil­wau­ke­e Elec­tric To­ol jest pro­du­cen­tem i sprze­daw­cą elek­tro­na­rzę­dzi he­avy-du­ty, prze­no­śnych elek­tro­na­rzę­dzi i ak­ce­so­riów dla pro­fe­sjo­nal­nych użyt­kow­ni­ków na ca­łym świe­cie. Od teraz jej produkty dostępne są w sieci Autos.

Mil­wau­kee wytwarza sprzęt we wszyst­kich ka­te­go­riach: na­rzę­dzi ręcz­nych, aku­mu­la­torowych i ak­ce­so­riów. Oprócz tego, in­te­gru­jąc urzą­dze­nia wy­po­sa­żo­ne w elek­tro­ni­kę ze spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­nym pro­gra­mem do śle­dze­nia sprzę­tu ONE-KEY™, opar­tym na „chmu­rze”, mar­ka Mil­wau­kee kon­ty­nu­uje re­wo­lu­cję w sek­to­rze pro­fe­sjo­nal­nych elek­tro­na­rzę­dzi. Stworzyła także au­tor­skie in­no­wa­cje ta­kie jak bez­sz­czot­ko­wy sil­nik PO­WER­STA­TE, aku­mu­la­tor RE­DLI­THIUM-ION oraz in­te­li­gent­ny sys­tem elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej RE­DLINK PLUS.

Jedną z innowacji Milwaukee jest rozwiązanie TICK – trac­ker do śle­dze­nia na­rzę­dzi i wy­po­sa­że­nia. Tick mo­że zo­stać ła­two za­mo­co­wa­ny i ukryty przed wzro­kiem na każ­dym pro­duk­cie, nie­za­leż­nie od mar­ki, za­pew­nia­jąc użyt­kow­ni­ko­wi moż­li­wość śle­dze­nia ja­kie­go­kol­wiek wy­po­sa­że­nia po­przez apli­ka­cję one-key.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!