VIII edy­cja tar­gów Au­tos Truck Day – znamy datę

15 marca 2019, 15:12

Po rocz­nej prze­rwie do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się w pią­tek, 14 czerw­ca. Im­pre­za od po­cząt­ku jest w peł­ni po­świę­co­na bran­ży cię­ża­ro­wej.

Klien­ci Au­tos bę­dą mie­li oka­zję do za­po­zna­nia się z naj­now­szą ofer­tą asor­ty­men­to­wą ma­rek czę­ści do po­jaz­dów użyt­ko­wych oraz no­wą ofer­tą warsz­ta­to­wą. Naj­więk­szą zmia­ną bę­dzie lo­ka­li­za­cja. Ca­łe wy­da­rze­nie do tej po­ry od­by­wa­ło się w Cen­tra­li Au­tos w Sol­cu Ku­jaw­ski, w tym ro­ku bę­dzie to Byd­go­skie­ Cen­trum Tar­go­wo-Wy­sta­wien­ni­cze­.

BCTW to obiekt li­czą­cy po­nad 16 ty­się­cy m2 po­wierzch­ni użyt­ko­wej oraz nie­mal 11.000 m² po­wierzch­ni eks­po­zy­cyj­nej z moż­li­wo­ścią po­dzia­łu jej na trzy nie­za­leż­ne seg­men­ty. Na ta­kiej prze­strze­ni zmiesz­czą się wy­staw­cy pre­zen­tu­ją­cy swo­ją ofer­tę pod­czas Au­tos Truck Day, któ­rych w tym ro­ku jest już bli­sko 90, czy­li o po­ło­wię wię­cej niż w 2017 ro­ku. Wkrót­ce uru­cho­mio­na zo­sta­nie stro­na po­świę­co­na tar­gom.

Au­tos Truck Day, po­za roz­bu­do­wa­ną czę­ścią tar­go­wą, to rów­nież in­te­gra­cja, a na za­koń­cze­nie część ar­ty­stycz­na za­koń­czo­na kon­cer­tem. Za­pro­sze­nia na te­go­rocz­ne Au­tos Truck Day w ma­ju bę­dą do­stęp­ne w od­dzia­łach sie­ci Au­tos.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!