Zbliża się VIII edy­cja tar­gów Au­tos Truck Day

15 maja 2019, 14:15

Po rocz­nej prze­rwie do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się już za niespełna miesiąc – w pią­tek 14 czerw­ca. Im­pre­za od po­cząt­ku jest w peł­ni po­świę­co­na bran­ży cię­ża­ro­wej.

Klien­ci Au­tos bę­dą mie­li oka­zję do za­po­zna­nia się z naj­now­szą ofer­tą asor­ty­men­to­wą naj­więk­szych ma­rek wśród dostawców czę­ści do po­jaz­dów użyt­ko­wych oraz no­wą ofer­tą warsz­ta­to­wą. Naj­więk­szą zmia­ną bę­dzie lo­ka­li­za­cja. Ca­łe wy­da­rze­nie do tej po­ry od­by­wa­ło się w Cen­tra­li Au­tos w Sol­cu Ku­jaw­skim, w tym ro­ku bę­dzie to – Bydgo­skie­ Cen­trum Tar­go­wo-Wy­sta­wien­ni­cze­.

BCTW to obiekt li­czą­cy po­nad 16 ty­s. m2 po­wierzch­ni użyt­ko­wej oraz nie­mal 11 tys. m2 po­wierzch­ni eks­po­zy­cyj­nej z moż­li­wo­ścią po­dzia­łu jej na trzy nie­za­leż­ne segmen­ty. Na ta­kiej prze­strze­ni zmiesz­czą się wszy­scy wy­staw­cy pre­zen­tu­ją­cy swo­ją ofer­tę podczas Au­tos Truck Day, któ­rych w tym ro­ku jest już bli­sko 90. czy­li o po­ło­wię wię­cej niż w 2017 ro­ku. Wśród wy­staw­ców zna­la­zło się wie­le eu­ro­pej­skich i świa­to­wych ma­rek. Wkrót­ce uru­cho­mio­na zo­sta­nie stro­na po­świę­co­na VIII tar­gom Au­tos Truck Day, na której będzie można się zapoznać ze szczegółami wydarzenia.

Pod­czas VIII edy­cji Au­tos Truck Day zaprezentowana zostanie ofer­ta do­staw­ców, któ­rych asor­ty­ment jest do­stęp­ny w sie­ci Au­tos, w tym wy­po­sa­że­nie warsz­ta­to­we. Po­za czę­ścią tar­go­wą ATD to rów­nież in­te­gra­cja, mnó­stwo atrak­cji, Loteriada, a na zakoń­cze­nie część ar­ty­stycz­na zwieńczona kon­cer­tem. Jako pierwsi na scenie pojawią się Katarzyna Pakosińska i Mirosław Zbrojewicz w spektaklu „Małżeński Rajd Dakar”, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół IRA, który w tym roku obchodzi 30lecie pracy artystycznej. Wydarzenie poprowadzą Aleksandra Kutz i Adam Kornacki. Za­pro­sze­nia na Au­tos Truck Day pod koniec maja bę­dą dostęp­ne w od­dzia­łach sie­ci Autos.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!