Kontrole ciężarówek po zmianach w Ustawie – mamy odpowiedź ITD

, 12 sierpnia 2019, 11:01

Na mocy nowych przepisów znacznie zwiększy się liczba przeprowadzanych kontroli ciężarówek i autobusów zarejestrowanych w Polsce. Sprawdzonych każdego roku ma zostać minimum 5% z nich. W jaki sposób służby osiągną aż tak wysoki rezultat? Otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania bezpośrednio z biura Inspekcji Transportu Drogowego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019, poz. 1466) ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii. W praktyce oznacza to więcej kontroli, a więc większe obciążenie dla służb ITD. Z tego względu zapytaliśmy w Inspekcji, czy postrzega ona nowe przepisy jako zmianę pozytywną czy negatywną?

– W naszej ocenie zmiany te są pozytywne, gdyż zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz przyczynią się do utrzymania pojazdów w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich użytkowania. Drogowe kontrole techniczne są kluczowym elementem niezbędnym do osiągnięcia trwałego wysokiego poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych, w całym okresie ich użytkowania. Kontrole te przyczyniają się również do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów oraz do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie UE.

ITD ma wykorzystywać Mobilne Stacje Kontroli Pojazdów, które zapewnią dokładniejsze rezultaty przeprowadzanych kontroli. Kontrola 5% ciężarówek pow. 3,5 t i autobusów wydaje się jednak bardzo ambitnym zadaniem. Zwłaszcza, że oprócz tych pojazdów nadal kontrolom (wg zapewnień ITD w niezmienionym zakresie) podlegać będą pojazdy dostawcze do 3,5 t. Czy zatem nowe obowiązki nie przekroczą możliwości Inspekcji? Jakie działania zostaną podjęte w celu spełnienia nowych norm?

– Przede wszystkim wskaźnik 5% odnosi się nie tylko do kontroli przy użyciu mobilnej linii diagnostycznej, lecz do ogółu kontroli stanu technicznego. Ustawa określa tzw. system drogowych kontroli technicznych obejmujący wstępne drogowe kontrole techniczne oraz gdy okaże się to konieczne – szczegółowe drogowe kontrole techniczne. Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej, kontrolujący podejmuje decyzję o skierowaniu pojazdu użytkowanego na drodze publicznej na szczegółową drogową kontrolę techniczną, biorąc pod uwagę, w szczególności, potrzebę ustalenia, czy pojazd ten zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Inspekcja nie będzie zdana tylko na siebie w kwestii realizacji postanowień zmienionej Ustawy. Do wskazanej minimalnej liczby sprawdzonych pojazdów zaliczane będą także kontrole policji.

– Obok Inspekcji, kontrole stanu technicznego są realizowane także przez Policję. Na mocy uchwalonej ustawy Główny Inspektor Transportu Drogowego w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji będą planować i organizować wstępne drogowe kontrole techniczne pojazdów w taki sposób, aby łączna liczba tych kontroli obejmowała w każdym roku kalendarzowym co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Datę wejścia w życie Ustawy wyznaczono już na 7 listopada bieżącego roku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!