Autos: wyjazd do fabryki nagrodą w promocji

, 23 października 2017, 12:37 Promocja zakończona

Do końca października, kupując w sie­ci Au­tos fil­try mar­ki Hengst, klienci biorą udział w akcji promocyjnej. Na­gro­dą głów­ną jest kil­ku­dnio­wy wspól­ny wy­jazd do fa­bryk HENGST w Nordwal­de, AMG w Af­fal­ter­bach oraz mu­zeum Mer­ce­des-Benz w Stut­t­gar­cie.

Że­by wziąć udział w ak­cji wy­star­czy w paź­dzier­ni­ku ku­po­wać w sie­ci Au­tos fil­try mar­ki Hengst. Dwóch klien­tów, któ­rzy w tym cza­sie osią­gną naj­wyż­szy ob­rót otrzy­ma­ją zaproszenia do udzia­łu w wy­jeź­dzie or­ga­ni­zo­wa­nym w dniach 27-30.11.2017 r. do fa­bry­ki Hengst w nie­miec­kim Nor­dwal­de.

Do­dat­ko­wą i bar­dzo spe­cjal­ną atrak­cją te­go wy­jaz­du bę­dzie zwie­dza­nie fa­bry­ki AMG w Affal­ter­bach oraz mu­zeum Mer­ce­des-Benz w Stut­t­gar­cie. Do­dat­ko­wo 20 klien­tów, z najwyższym wzro­stem wzglę­dem ostat­nich 6 mie­się­cy otrzy­ma za­pro­sze­nia na wy­ści­gi gokar­to­we, któ­re od­bę­dą się w li­sto­pa­dzie. Zwy­cięz­ca fi­na­łu ja­ko na­gro­dę głów­ną otrzy­ma za­pro­sze­nie na wy­jazd do Nie­miec wraz z oso­bą to­wa­rzy­szą­cą. Zma­ga­nia na to­rach gokarto­wych po­pro­wa­dzi kie­row­ca raj­do­wy – To­masz Kuchar:

  • Olsz­tyn 14.11 godz 18.00 (Eli­mi­na­cje)
  • Kra­ków 16.11 godz 18.00 (Eli­mi­na­cje)
  • Wro­cław 17.11 godz 18.00 (Eli­mi­na­cje)
  • War­sza­wa 18.11 godz 18.00 (Eli­mi­na­cje)
  • War­sza­wa 18.11 godz 20.30 (Fi­nał)

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!