Targi rolnicze online w Autos

28 października 2020, 9:31

28 października na ka­na­le YouTu­be firmy Autos odbyły się Targi Online branży rolniczej. Firma zaprezentowała produkty z segmentu Agro dostępne w jej sieci sprzedaży.

W do­bie kie­dy ogra­ni­czo­na jest moż­li­wość or­ga­ni­za­cji tra­dy­cyj­nych tar­gów i kie­dy wie­le im­prez zo­sta­je od­wo­ła­nych ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa, Autos wraz z pro­du­cen­ta­mi, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­, zorganizował tar­gi on-li­ne do­ty­czą­ce ofer­ty dla rol­nic­twa oraz no­wi­nek tech­nicz­nych, któ­re spraw­dzą się w go­spo­dar­stwie rol­nym. Zaprezentowane zostały produkty z segmentów takich jak oświe­tle­nie, pro­fe­sjo­nal­ne na­rzę­dzia i elek­tro­na­rzę­dzia, ole­je, myj­ki czy fil­try. Dystrybutor zaproponował też specjalne ceny na wybrane produkty.

Nagranie z targów można obejrzeć tutaj:

Program targów można znaleźć poniżej:

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!