Lista artykułów Tag - Autos

Autos: wyjazd do fabryki nagrodą w promocji

Do końca października, kupując w sie­ci Au­tos fil­try mar­ki Hengst, klienci biorą udział w akcji promocyjnej. Na­gro­dą głów­ną jest kil­ku­dnio­wy wspól­ny wy­jazd do fa­bryk HENGST w Nordwal­de, AMG w Af­fal­ter­bach oraz mu­zeum Mer­ce­des-Benz w Stut­t­gar­cie.

No­wy In­for­ma­tor Au­tos

Nowe, je­sien­ne­ wy­da­nie In­for­ma­to­ra Autos, w którym jest po­nad 70 stron pro­mo­cji ce­no­wych, ga­dże­to­wych, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.

Gokardowy Rajd Autos

Już nie­ba­wem w Au­tos ru­sza­ją fi­na­ły trze­ciej edy­cji ak­cji „Wiel­ki Rajd Go­kar­to­wy”. Klien­ci, któ­rzy zwy­cię­ży­li w pierw­szym etapie bę­dą wal­czyć o miej­sca na po­dium i na­gro­dy.

Latarka za udział w promocji w Autos

Każdy klient sieci Autos, który zakupi ze­staw prze­glą­do­wy do pojazdu DAF XF 105 otrzyma gratis latarkę od firmy Hengst.

Nowy informator Autos

Autos udostępnił swój najnowszy informator. W tym wydaniu bli­sko 60 stron, a na nich pro­mo­cje ce­no­we, ga­dże­to­we, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.

Relacja video z targów Autos Truck Day 2017

Od sied­miu lat, firma Autos or­ga­ni­zu­je­ dla swoich klien­tów tar­gi de­dy­ko­wa­ne bran­ży pojazdów użytkowych, na któ­rych swo­ją ofer­tę pre­zen­tu­ją fir­my współ­pra­cu­ją­ce z sie­cią Au­tos. Za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji z te­go­rocz­nych Tar­gów Au­tos Truck Day.

Autos Truck Day 2017 – relacja

W słoneczny czerwcowy piątek w Solcu Kujawskim odbyła się siódma edycja imprezy Autos Truck Day. Dystrybutor zadbał o atrakcje dla ponad tysiąca zaproszonych klientów, natomiast dostawcy przygotowali przestrzeń wystawową.

Autos Truck Day 2017 już w najbliższy piątek!

Już tylko kilka dni pozostało do spotkania najważniejszych dostawców oraz klientów firmy Autos. Impreza targowa odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Autos w Solcu Kujawskim.

Kwietniowe szkolenia w Autos

W kwietniu Autos zaprasza mechaników chcących podnosić swoje kompetencje na szkolenia z zakresu pneumatyki, diesla, układów benzynowych i innych.

Wiosenne wydanie Informatora Autos

Nowy numer Informatora Autos to 60 stron peł­nych pro­mo­cji ce­no­wych, ga­dże­to­wych, wiadomości na temat ofer­ty oraz ar­ty­ku­łów spe­cja­li­stycz­nych.