Lista artykułów Tag - Autos

Nowy oddział Autos w lubuskim

Firma Autos poinformowała o uruchomieniu nowego oddziału w województwie lubuskim.

Zmiana lokalizacji Autos w Lisim Ogonie

Firma Autos poinformowała o zmianie dotychczasowego adresu swojego oddziału w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. 

Autos wprowadził ka­ta­log czę­ści do ma­szyn bu­dow­la­nych

Autos wprowadził katalog do maszyn budowlanych dzię­ki ko­ope­ra­cji z do­staw­ca­mi sie­ci. Ka­ta­log za­wie­ra­j asor­ty­ment do: ko­par­ko ła­do­wa­rek, ła­do­wa­rek te­le­sko­po­wych, mi­ni ko­pa­rek, ko­pa­rek ko­ło­wych oraz ko­pa­rek gą­sie­ni­co­wych.

Nowy Informator Autos

Jest już dostępne letnie wydanie Informatora Kwartalnego Autos. Można w nim znaleźć m.in. ofertę ponad 60 produktów w wyjątkowych cenach i informacje o kolejnych 60 nowościach w ofercie.

Samodzielne serwisowanie stacji do klimatyzacji

Długo wybierałeś stację do klimatyzacji i w końcu ją kupiłeś. Zarabiasz już na obsłudze układów AC, kupujesz czynnik chłodniczy, kontrasty, oleje PAG … i tak jak większość mechaników, zapominasz o serwisie swojej stacji. To podstawowy błąd.

Nowy Informator Autos już dostępny

Światło dzienne ujrzało kolejne wydanie kwartalnika firmy Autos. Tym razem zawiera on 60 stron, a na nich jak co kwar­tał pro­mo­cje ceno­we, ga­dże­to­we, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.

Koronawirus: komunikaty i zalecenia dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, firmy zajmujące się dystrybucją części do pojazdów ciężarowych wprowadzają środki ostrożności. Oficjalne komunikaty firm, przedstawiamy poniżej.

Dwa nowe oddziały Autos

Firma Autos poinformowała o uruchomieniu dwóch nowych oddziałów. Znajdują się one w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.

Kalendarz Autos na rok 2020

Au­tos zaprezentował nową, li­mi­to­wa­ną edy­cję ka­len­da­rza, któ­ry od lat cie­szy się nie­słab­ną­cym za­in­te­re­so­wa­niem i po­pu­lar­no­ścią wśród klien­tów dystrybutora.

Nowa marka klocków hamulcowych od MAT w ofercie Autos

Obec­nie MAT jest naj­więk­szym do­staw­cą czę­ści za­mien­nych w sek­to­rze mo­to­ry­za­cji na ryn­ku ame­ry­kań­skim. Dzia­ła tak­że w Eu­ro­pie i Azji. Niedawno wpro­wa­dził na ry­nek no­wą mar­kę kloc­ków ha­mul­co­wych dla sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych – Kru­se.