Lista artykułów Tag - Autos

Pierwszy w nowym roku Informator Autos

Jest już dostępne pierwsze w 2019 roku wydanie Informatora Autos.

Kalendarz Autos na 2019 r.

Firma Autos zaprezentowała swój kalendarz na 2019 r. Ukaże się on w edycji limitowanej. 

No­wy od­dział Au­tos w Je­le­niej Gó­rze

Do od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja – tym ra­zem w Je­le­niej Gó­rze. To już 84. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 3. w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim.

Nowa marka części w Autos

Ofertę sieci Autos poszerzyła no­wa li­nia re­ge­ne­ro­wa­nych za­ci­sków ha­mul­co­wych marki Krall.

Autos zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mechaników

W przy­szłą śro­dę w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim od­bę­dzie się darmowe szko­le­nie dla me­cha­ni­ków.

Jesienny kwartalnik Autos już dostępny

Nowe wydanie Informatora Autos jest już dostępne dla klientów dystrybutora.

Szkolenia z diagnostyki dla użytkowników Jaltest

Firma Autos zaprasza wszyst­kich użyt­kow­ni­ków dia­gno­sty­ki Jal­test na szko­le­nia, podczas którego zostaną poruszone te­ma­ty dia­gno­sty­ki ukła­dów Ad­blue w po­jaz­dach eu­ro5 i eu­ro6 oraz dia­gno­sty­ki au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów.

Zjazd Przewoźników w Ostrołęce

Z końcem lipca w Zajeździe Hubus w Ostrołęce odbył się XII Zjazd Przewoźników. 

Promocja olejów Total w Autos

Sieć Autos przygotowała dla swoich klientów wakacyjną promocję olejów Total Rubia.

Elektronarzędzia Mil­wau­ke­e w Autos

Kor­po­ra­cja Mil­wau­ke­e Elec­tric To­ol jest pro­du­cen­tem i sprze­daw­cą elek­tro­na­rzę­dzi he­avy-du­ty, prze­no­śnych elek­tro­na­rzę­dzi i ak­ce­so­riów dla pro­fe­sjo­nal­nych użyt­kow­ni­ków na ca­łym świe­cie. Od teraz jej produkty dostępne są w sieci Autos.