Lista artykułów Tag - Autos

Nowy oddział Autos w Bielsku

Na początku maja, firma Autos uruchomiła swój nowy oddział. Jest on zlokalizowany w Bielsku Podlaskim.

Nowy numer Informatora Kwartalnego Autos

Jest już dostępne nowe wydanie Informatora Kwartalnego sieci Autos.

Promocja w sieci Autos

W sieci Autos dostępna jest promocja na produkty firmy Elring.

Promocja WNS-POD­KRĘ­CA­MY eMO­Cje w Autos

Klienci Autos mogą wziąć udział w ak­cji sprze­da­ży pre­mio­wej z mar­ką EXI­DE pod ha­słem prze­wod­nim: WNS-POD­KRĘ­CA­MY eMO­Cje.

Nowy Informator Autos

Noworoczne wydanie Informatora Autos liczy przeszło 40 stron, a na nich jak co kwartał promocje cenowe, gadżetowe, przegląd oferty, nowości oraz artykuły.

Au­tos Truck Se­rvi­ce do­łą­cza do sie­ci Ne­xu­sTruck

Fir­ma Au­tos od stycz­nia 2015 ro­ku jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py za­ku­po­wej Ne­xus Au­to­mo­ti­ve In­ter­na­tio­nal, a od stycz­nia 2017 ro­ku współ­two­rzy Ne­xus Au­to­mo­ti­ve Cen­tral Eu­ro­pe, spół­kę któ­rej ce­lem jest mię­dzy in­ny­mi wdro­że­nie na pol­skim ryn­ku stra­te­gicz­nych ini­cja­tyw Ne­xu­sa w re­gio­nie Eu­ro­py Środ­ko­wej, w tym kon­cep­cji warsz­ta­to­wej Ne­xu­sTruck.

Autos w Szczecinku

Do ist­nie­ją­cych już od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja. Tym ra­zem w Szcze­cin­ku. To już 79. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 4. w wo­je­wódz­twie za­chod­nio-po­mor­skim.

Kalendarz Autos na rok 2018 – pierwsze zdjęcia

Firma Autos ujawniła ku­li­sy pra­cy nad ko­lej­ną, li­mi­to­wa­ną edy­cją ka­len­da­rza. Ple­ne­rem se­sji zdję­cio­wej by­ło miej­sce, w któ­rym sa­mo­cho­dy cię­ża­ro­we po­zor­nie koń­czą swo­je ży­cie.

Au­tos za­pra­sza na bez­płat­ny prze­gląd aku­mu­la­to­rów

Aby sko­rzy­stać z bez­płat­nej kon­tro­li sta­nu aku­mu­la­to­ra na­le­ży udać się do najbliższe­go od­dzia­łu Au­tos bio­rą­ce­go udział w ak­cji i po­pro­sić o spraw­dze­nie swo­je­go aku­mu­la­to­ra.

Autos: wyjazd do fabryki nagrodą w promocji

Do końca października, kupując w sie­ci Au­tos fil­try mar­ki Hengst, klienci biorą udział w akcji promocyjnej. Na­gro­dą głów­ną jest kil­ku­dnio­wy wspól­ny wy­jazd do fa­bryk HENGST w Nordwal­de, AMG w Af­fal­ter­bach oraz mu­zeum Mer­ce­des-Benz w Stut­t­gar­cie.