Lista artykułów Tag - Autos

Dwa nowe oddziały Autos

Firma Autos poinformowała o uruchomieniu dwóch nowych oddziałów. Znajdują się one w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.

Kalendarz Autos na rok 2020

Au­tos zaprezentował nową, li­mi­to­wa­ną edy­cję ka­len­da­rza, któ­ry od lat cie­szy się nie­słab­ną­cym za­in­te­re­so­wa­niem i po­pu­lar­no­ścią wśród klien­tów dystrybutora.

Nowa marka klocków hamulcowych od MAT w ofercie Autos

Obec­nie MAT jest naj­więk­szym do­staw­cą czę­ści za­mien­nych w sek­to­rze mo­to­ry­za­cji na ryn­ku ame­ry­kań­skim. Dzia­ła tak­że w Eu­ro­pie i Azji. Niedawno wpro­wa­dził na ry­nek no­wą mar­kę kloc­ków ha­mul­co­wych dla sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych – Kru­se.

Nowy oddział Autos w Oleśnicy

Firma Autos rozszerza działalność i otworzyła nowy oddział, który znajduje się w Oleśnicy w województwie dolnośląskim.

Nowy jesienny kwartalnik Autos

Nowe wydanie Informatora Autos jest już dostępne dla klientów dystrybutora.

Targi Autos Truck Day 2019 – fotorelacja

Nowa odsłona imprezy Autos Truck Day zaimponowała rozmachem. Po raz pierwszy targi odbyły się w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym. Organizatorzy w jednym dniu zmieścili bogaty pakiet atrakcji. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

Targi Autos Truck Day już w najbliższy piątek

Nowa lokalizacja, większa przestrzeń, większa liczba wystawców. Targi Autos Truck Day rozwijają się i rosną w siłę. Impreza jednego z największych dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych w Polsce odbędzie się już w najbliższy piątek.

Zbliża się VIII edy­cja tar­gów Au­tos Truck Day

Po rocz­nej prze­rwie do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się już za niespełna miesiąc – w pią­tek 14 czerw­ca. Im­pre­za od po­cząt­ku jest w peł­ni po­świę­co­na bran­ży cię­ża­ro­wej.

Oddział Autos w Jarosławiu zmienia adres

Od­dział Au­tos w Ja­ro­sła­wiu od 9 ma­ja za­pra­sza klien­tów do no­wej lo­ka­li­za­cji. Sklep zo­stał prze­nie­sio­ny na ul. Fli­sac­ką 7.

Nowe wydanie Kwartalnika Autos

W nowym numerze magazynu wydawanego przez firmę Autos znajdziemy wiosenną ofertę stacji klimatyzacji, nowości produktowe, a wśród nich m.​in.: akcesoria Magneti Marelli, zbiorniki wyrównawcze Nissens, sprzęt i akcesoria Milwaukee i wiele innych.