Lista artykułów Tag - Autos

Nowe wydanie Kwartalnika Autos

W nowym numerze magazynu wydawanego przez firmę Autos znajdziemy wiosenną ofertę stacji klimatyzacji, nowości produktowe, a wśród nich m.​in.: akcesoria Magneti Marelli, zbiorniki wyrównawcze Nissens, sprzęt i akcesoria Milwaukee i wiele innych.

VIII edy­cja tar­gów Au­tos Truck Day – znamy datę

Po rocz­nej prze­rwie do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się w pią­tek, 14 czerw­ca. Im­pre­za od po­cząt­ku jest w peł­ni po­świę­co­na bran­ży cię­ża­ro­wej.

Pierwszy w nowym roku Informator Autos

Jest już dostępne pierwsze w 2019 roku wydanie Informatora Autos.

Kalendarz Autos na 2019 r.

Firma Autos zaprezentowała swój kalendarz na 2019 r. Ukaże się on w edycji limitowanej. 

No­wy od­dział Au­tos w Je­le­niej Gó­rze

Do od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja – tym ra­zem w Je­le­niej Gó­rze. To już 84. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 3. w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim.

Nowa marka części w Autos

Ofertę sieci Autos poszerzyła no­wa li­nia re­ge­ne­ro­wa­nych za­ci­sków ha­mul­co­wych marki Krall.

Autos zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mechaników

W przy­szłą śro­dę w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim od­bę­dzie się darmowe szko­le­nie dla me­cha­ni­ków.

Jesienny kwartalnik Autos już dostępny

Nowe wydanie Informatora Autos jest już dostępne dla klientów dystrybutora.

Szkolenia z diagnostyki dla użytkowników Jaltest

Firma Autos zaprasza wszyst­kich użyt­kow­ni­ków dia­gno­sty­ki Jal­test na szko­le­nia, podczas którego zostaną poruszone te­ma­ty dia­gno­sty­ki ukła­dów Ad­blue w po­jaz­dach eu­ro5 i eu­ro6 oraz dia­gno­sty­ki au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów.

Zjazd Przewoźników w Ostrołęce

Z końcem lipca w Zajeździe Hubus w Ostrołęce odbył się XII Zjazd Przewoźników.