Lista artykułów Tag - Autos

Samodzielne serwisowanie stacji do klimatyzacji

Długo wybierałeś stację do klimatyzacji i w końcu ją kupiłeś. Zarabiasz już na obsłudze układów AC, kupujesz czynnik chłodniczy, kontrasty, oleje PAG … i tak jak większość mechaników, zapominasz o serwisie swojej stacji. To podstawowy błąd.

Nowy Informator Autos już dostępny

Światło dzienne ujrzało kolejne wydanie kwartalnika firmy Autos. Tym razem zawiera on 60 stron, a na nich jak co kwar­tał pro­mo­cje ceno­we, ga­dże­to­we, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.

Koronawirus: komunikaty i zalecenia dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, firmy zajmujące się dystrybucją części do pojazdów ciężarowych wprowadzają środki ostrożności. Oficjalne komunikaty firm, przedstawiamy poniżej.

Dwa nowe oddziały Autos

Firma Autos poinformowała o uruchomieniu dwóch nowych oddziałów. Znajdują się one w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.

Kalendarz Autos na rok 2020

Au­tos zaprezentował nową, li­mi­to­wa­ną edy­cję ka­len­da­rza, któ­ry od lat cie­szy się nie­słab­ną­cym za­in­te­re­so­wa­niem i po­pu­lar­no­ścią wśród klien­tów dystrybutora.

Nowa marka klocków hamulcowych od MAT w ofercie Autos

Obec­nie MAT jest naj­więk­szym do­staw­cą czę­ści za­mien­nych w sek­to­rze mo­to­ry­za­cji na ryn­ku ame­ry­kań­skim. Dzia­ła tak­że w Eu­ro­pie i Azji. Niedawno wpro­wa­dził na ry­nek no­wą mar­kę kloc­ków ha­mul­co­wych dla sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych – Kru­se.

Nowy oddział Autos w Oleśnicy

Firma Autos rozszerza działalność i otworzyła nowy oddział, który znajduje się w Oleśnicy w województwie dolnośląskim.

Nowy jesienny kwartalnik Autos

Nowe wydanie Informatora Autos jest już dostępne dla klientów dystrybutora.

Targi Autos Truck Day 2019 – fotorelacja

Nowa odsłona imprezy Autos Truck Day zaimponowała rozmachem. Po raz pierwszy targi odbyły się w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym. Organizatorzy w jednym dniu zmieścili bogaty pakiet atrakcji. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

Targi Autos Truck Day już w najbliższy piątek

Nowa lokalizacja, większa przestrzeń, większa liczba wystawców. Targi Autos Truck Day rozwijają się i rosną w siłę. Impreza jednego z największych dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych w Polsce odbędzie się już w najbliższy piątek.