Kamoka – Product Manager

5 lipca 2024, 9:28

Kamoka Sp. z o.o. jest właścicielem marki KAMOKA – części zamienne do samochodów. Spółka posiada odbiorców w Polsce i Europie, w sumie w 40 krajach świata.

W związku z rozwojem na rynku polskim i na rynkach zagranicznych, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista ds. zamówień, która będzie zarządzać wybranymi liniami produktowymi oraz wdrażać nowości.

Product Manager

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków

 • Analizy rynku pod względem konkurencyjności portfolio produktowego, poziomu ceny zakupu i sprzedaży oraz rekomendacje korekt cen;

 • Przygotowywanie i aktualizacja planu rozwoju asortymentu, wprowadzanie nowych produktów, wycofywanie produktów, zmiany opakowań wynikające z optymalizacji wyrobu i/ lub dostosowania do wymogów prawnych;

 • Zarządzanie zapasem produktów w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności oraz rotacji, w tym cykliczne przygotowywanie zamówień do dostawców;

 • Bieżące analizy stanów magazynowych, sugestie działań zwiększających efektywność wykorzystania zapasów;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub średnie, wskazane studia o profilu samochodowym, mechanicznym, technicznym;

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej;

 • Bardzo dobra znajomość rynku w segmencie części samochodowych;

 • Umiejętność negocjacji;

 • Znajomość procesów produkcyjnych części samochodowych;

 • Bardzo dobra znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office, zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel w stopniu zaawansowanym;

 • Język angielski;

 • Wysokie zdolności analityczne;

 • Kreatywność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju oraz awansu,
 • miłą atmosferę i dobre warunki pracy.

Proszę o przesyłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie na adres: office@kamoka.eu

.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne (CV) zgadza się Pan/i na przetwarzanie przez Administratora Pana/i danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przesyłanym CV prosimy o zamieszczenie (przepisanie) jednego lub obu oświadczeń następującej treści:

1) dotyczy aktualnej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora t.j. Kamoka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które niniejszym aplikuję, niewymaganych przez przepisy prawa, w tym wykraczających poza zakres wynikający z art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy. Jestem świadom/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji i podaję je dobrowolnie, a zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.”


2) dotyczy przyszłych rekrutacji, o ile kandydat jest nimi zainteresowany:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora t.j. Kamoka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do których moje CV zostanie uznane za adekwatne przez Administratora. Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.”

W dowolnym momencie przysługuje Panu/i prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: RODO), niniejszym informuję, że:


Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Kamoka Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000366710, NIP: 5213581408, REGON: 142603777. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email office@kamoka.eu, formularz kontaktowy pod adresem https://kamoka.pl/pl/contact lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email office@kamoka. eu lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – dane osobowe podane w procesie rekrutacji w zakresie wynikającym z art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe podane w procesie rekrutacji wykraczające poza zakres określony w art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych osobowych do prowadzonych w przyszłości rekrutacji odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Pana/Panią administratora danych osobowych.


Prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.


Prawo do cofnięcia zgody
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi, może nastąpić poprzez przesłanie e-maila lub pisemnego oświadczenia na adres Administratora.


Skutek braku podania danych osobowych
Podanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych niewymaganych przez przepisy prawa, w tym wykraczających poza zakres określony w art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy i wyrażenie w związku z tym zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w procesie rekrutacji.


Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem w celach związanych z przeprowadzanym procesem rekrutacji, a także podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów ich zgromadzenia, tj. do zakończenia procesu rekrutacji, a w stosunku do przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat.


Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych, dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.