Wiosenne wydanie Informatora Autos

4 kwietnia 2017, 13:19

Nowy numer Informatora Autos to 60 stron peł­nych pro­mo­cji ce­no­wych, ga­dże­to­wych, wiadomości na temat ofer­ty oraz ar­ty­ku­łów spe­cja­li­stycz­nych.

W nu­me­rze znaj­dują się te­ma­tycz­ne ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne za­rów­no tech­nicz­ne jak i in­ne, bli­sko 90 pro­duk­tów w pro­mo­cyj­nych ce­nach i pro­mo­cje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak Bosch, Mann Fil­ter, Pla­ti­nim, oraz Bos­ma. Nie bra­ku­je też in­for­ma­cji o no­wo­ściach m. in. amor­ty­za­to­rach AL-KO, no­wych re­fe­ren­cjach po­du­szek za­wie­sze­nia Black­Tech czy po­więk­szo­ne­j o­fer­cie de­dy­ko­wa­nej ma­szy­nom bu­dow­la­nym. Do Au­tos wra­ca­ją też ta­kie hi­ty jak pro­gram Au­to­stra­da czy Wiel­ki Rajd Go­kar­to­wy.

Elektroniczne wydanie gazetki można zobaczyć tutaj.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!