Relacja video z targów Autos Truck Day 2017

3 lipca 2017, 14:27

Od sied­miu lat, firma Autos or­ga­ni­zu­je­ dla swoich klien­tów tar­gi de­dy­ko­wa­ne bran­ży pojazdów użytkowych, na któ­rych swo­ją ofer­tę pre­zen­tu­ją fir­my współ­pra­cu­ją­ce z sie­cią Au­tos. Za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji z te­go­rocz­nych Tar­gów Au­tos Truck Day.

Relacja w pi­guł­ce po­ka­zu­je jak prze­bie­ga­ły tar­gi ATD 2017, jak ba­wi­li się go­ście i ja­kie atrak­cje na nich cze­ka­ły. Przy­po­mnij­my, że te­go­rocz­ne tar­gi ATD od­by­ły się 9 czerw­ca w cen­tra­li Au­tos w Sol­cu Ku­jaw­skim i wzię­ło w nich udział po­nad 60 wy­staw­ców re­pre­zen­tu­ją­cych zna­ne glo­bal­ne mar­ki. Klu­czo­wą w idei te­go spo­tka­nia jest część tar­go­wa, któ­ra co ro­ku sprzy­ja wy­mia­nie do­świad­czeń, in­for­ma­cji i me­ry­to­rycz­nym dys­ku­sjom.

Jak co ro­ku nie mo­gło za­brak­nąć rów­nież atrak­cji. Go­ście chęt­nie bra­li udział w kon­kur­sie spor­to­wo-zręcz­no­ścio­wym „Start Pe­we­xu Wart!”. Ar­ty­stycz­ną ozdo­bą wie­czo­ru był wy­stęp ka­ba­re­tu Jur­ki, któ­ry za­dba­ła o do­bry na­strój pu­blicz­no­ści, a mu­zycz­nym zwień­cze­niem te­go dnia był kon­cert ze­spo­łu „Dżem”.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!