Nowy informator Autos

10 lipca 2017, 11:41

Autos udostępnił swój najnowszy informator. W tym wydaniu bli­sko 60 stron, a na nich pro­mo­cje ce­no­we, ga­dże­to­we, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.

W nu­me­rze znaj­dzie­cie Pań­stwo te­ma­tycz­ne ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne za­rów­no tech­nicz­ne jak i inne, bli­sko 100 pro­duk­tów oraz pro­mo­cje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak Bosch, Me­ri­tor, Nis­sens, Re­vli­ne, Te­xtar i To­tal. Nie bra­ku­je też in­for­ma­cji o no­wo­ściach m. in po­dusz­kach za­wie­sze­nia Pri­me-Ri­de, po­sze­rzo­nej ofer­cie CEI, pom­pow­try­ski­wa­czach Del­phi czy ofer­cie zbior­ni­ków pa­li­wa.

Wydanie elektroniczne jest do­stęp­ne tu­taj.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!