Nowy Informator Autos

4 stycznia 2018, 15:55

Noworoczne wydanie Informatora Autos liczy przeszło 40 stron, a na nich jak co kwartał promocje cenowe, gadżetowe, przegląd oferty, nowości oraz artykuły.

W nu­me­rze znalazły się te­ma­tycz­ne ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne za­rów­no tech­nicz­ne jak i in­ne, bli­sko 100 pro­duk­tów w pro­mo­cyj­nych ce­nach oraz pro­mo­cje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak: Pro­Via, Me­ri­tor, Nis­sens, TRW, SACHS.

Nie bra­ku­je też in­for­ma­cji o no­wo­ściach m.​in. pły­nów do my­cia alu­mi­nium, plan­dek, roz­rusz­ni­ków oraz lamp róż­nych ma­rek do­stęp­nych w sie­ci Au­tos.

Z pew­no­ścią każ­de­go męż­czy­znę za­in­te­re­su­ją ku­li­sy po­wsta­nia na­sze­go ka­len­da­rza łą­czące­go pięk­no ko­bie­ty z cmen­ta­rzy­skiem sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Dystrybutor zaprasza rów­nież do za­po­zna­nia się z wy­da­niem elek­tro­nicz­nym, któ­re jest do­stęp­ne na jego stronie internetowej.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!