Rekordowe przychody Grupy Wielton w 2017 roku

29 marca 2018, 9:00

Wyniki finansowe grupy Wielton są wyższe o ponad 1/3 w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec 2017 roku był aż o 10 mln zł wyższy niż przed rokiem i wyniósł 116,1 mln zł przy rentowności na poziomie 7,3%.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2017 r. o 40% r/r do 77,3 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost na poziomie sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach i umocniła swoją pozycję, kontynuując przyjętą politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf, a także zwiększając do 100% udziały w spółce Fruehauf SAS.

– Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy było systematyczne umacnianie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście przychodów z eksportu, który w 2017 roku był o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy trzecią pozycję, redukując dystans do liderów – komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w 2017 roku wyniósł łącznie 15 109 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Wynik ten konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także sprzedaż spółki Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ubiegłego roku. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 12 859 sztuk, skumulowany wynik za rok 2017 jest wyższy o 17,5%. Blisko 70% (10 574 szt.) to sprzedaż za granicą.

Przychody ze sprzedaży Grupa odnotowała na wszystkich rynkach. We Francji, na rynku rosnącym o 7,2% r/r sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf SAS, wyniosła 5 020 sztuk i była wyższa o 5,8% r/r. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16 142 sztuki pojazdów (wzrost o 8,8% r/r/), należąca do Grupy spółka Viberti zanotowała wzrost sprzedaży produktów o 34,2% r/r do poziomu 882 sztuk, a jej przychody w 2017 roku wyniosły 85 mln zł (wzrost o 24,1% r/r). Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 1 758 sztuk (wzrost o 141,2% r/r), a także przychodów, które wzrosły do 155 mln zł (wzrost o 138,5% r/r). W czwartym kwartale 2017 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 602 szt. produktów.

Realizacja strategii rozwoju 2017-2020

– Rok 2017 był dla Grupy Wielton bardzo udany. Ogłosiliśmy strategię rozwoju na lata 2017-2020, nabyliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf oraz sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiej spółki Fruehauf SAS. Jednocześnie wdrożyliśmy procesy konsolidacyjne i integracyjne, a równolegle zrealizowaliśmy szereg inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Przy tak dużej dynamice nieodzowne są zmiany funkcjonalne. Dlatego w 2017 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego modelu zarządzania w całej organizacji, który istotnie przyspieszy integracje wszystkich spółek w Grupie – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

W 2017 roku Grupa Wielton zrealizowała szereg inwestycji, których celem było zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfolio produktowego. Dzięki silnej pozycji finansowej, popartej wysokim poziomem środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej, były one finansowane głównie z zasobów własnych. Inwestycje zrealizowane w 2017 roku objęły m.in. linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernię, które znajdują się obecnie w fazie testów. Istotnymi projektami w kontekście działań skierowanych do klientów były wypracowanie architektury marek oraz działania w zakresie corporate identity, zdefiniowanie i wdrożenie ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta w COK, a także rozbudowa sieci punktów serwisowych na terenie całej Europy. Dodatkowo zintegrowano również systemy jakościowe w Grupie i rozpoczęto prace nad uruchomieniem struktur, narzędzi oraz procesów operacyjnych dla handlu naczepami używanymi.

Inwestycje w automatyzację i robotyzację

Równolegle z inwestycjami, mającymi na celu podniesienie efektywności operacyjnej Grupy, zrealizowano także szereg projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Na początku 3. kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep. W kolejnych miesiącach zakończono również montaż sprzętu na nowej linii KTL. W sierpniu spółka zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r., wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie dofinansowanych przez NCBiR.

Inwestycje aktualnie prowadzone przez Grupę Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W 1. kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep. W fazie testów jest także zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia. W 2. kwartale do użytku oddane zostaną również dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!