Autos ma nowy magazyn logistyczny

2 lipca 2018, 14:20

Na ma­pie Au­tos po­ja­wi­ła się ko­lej­na lo­ka­li­za­cja. Tym ra­zem to nie tyl­ko sklep, ale przede wszyst­kim cen­trum lo­gi­stycz­ne o łącz­nej po­wierzch­ni po­nad 3000 m2. No­wy obiekt po­ło­żo­ny jest na po­łu­dniu Pol­ski, a do­kład­nie w Bie­ru­niu ko­ło Tych.

Lo­ka­li­za­cja cen­trum zwią­za­na jest z roz­wo­jem sie­ci na po­łu­dniu kra­ju oraz w Cze­chach i na Sło­wa­cji. Po­nad­to Śląsk to naj­bar­dziej uprze­my­sło­wio­ny i zur­ba­ni­zo­wa­ny re­gion w Pol­sce, atrak­cyj­ny eko­no­micz­nie, rów­nież dla bran­ży mo­to­ry­za­cyj­nej. Rów­nie du­że zna­cze­nie ma roz­wi­nię­ta in­fra­struk­tu­ra i bli­skość au­to­stra­dy A4.

Hub to po­nad 1800 m2 po­wierzch­ni ma­ga­zy­no­wej i bli­sko 4000 miejsc pa­le­to­wych. Pozosta­ła po­wierzch­nia prze­zna­czo­na jest na po­trze­by so­cjal­no – biu­ro­we oraz sklep. Jest to szó­sta lo­ka­li­za­cja Au­tos w wo­je­wódz­twie ślą­skim. In­we­sty­cja zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na zgodnie z pla­nem. Hub za­pew­ni klien­tom z po­łu­dnia Pol­ski, Czech i Sło­wa­cji więk­szą do­stęp­ność czę­ści i z pew­no­ścią przy­czy­ni się do skró­ce­nia cza­su ocze­ki­wa­nia na za­mó­wio­ny to­war, któ­ry do tej po­ry mu­siał być spro­wa­dza­ny z ma­ga­zy­nu cen­tral­ne­go w Sol­cu Ku­jaw­skim.  No­we cen­trum ma uspraw­nić pro­ce­sy kom­ple­ta­cji oraz trans­por­tu, a przede wszyst­kim po­zwo­lić dy­na­micz­niej re­ago­wać na po­trze­by klien­tów Au­tos.

Ko­lej­nym eta­pem po­więk­sza­nia za­ple­cza ma­ga­zy­no­we­go bę­dzie nie­ba­wem rozpoczynająca się bu­do­wa no­wej ha­li w Sol­cu Ku­jaw­skim.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Tyszanin, 3 lipca 2018, 8:15 2 -1

Koło Tychów

Odpowiedz

znawca, 5 lipca 2018, 10:14 2 0

Obie formy są prawidłowe!

Odpowiedz