Nowa marka klocków hamulcowych od MAT w ofercie Autos

2 grudnia 2019, 11:33

Obec­nie MAT jest naj­więk­szym do­staw­cą czę­ści za­mien­nych w sek­to­rze mo­to­ry­za­cji na ryn­ku ame­ry­kań­skim. Dzia­ła tak­że w Eu­ro­pie i Azji. Niedawno wpro­wa­dził na ry­nek no­wą mar­kę kloc­ków ha­mul­co­wych dla sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych – Kru­se.

Ja­kość pro­duk­tów mar­ki Kru­se po­twier­dza­ją cer­ty­fi­ka­ty – m.​in. ISO 9001, ho­mo­lo­ga­cje R90, a tak­że cer­ty­fi­kat EAC. Pro­du­cent sto­su­je spe­cjal­ną, trze­cią war­stwę – tzw. pod­syp­kę. Jej za­da­niem jest sil­niej­sze zwią­za­nie płyt­ki z ma­te­ria­łem cier­nym.

Do pro­duk­cji swo­ich wy­ro­bów MAT Hol­dings uży­wa 32 mie­sza­nek cier­nych, któ­re są bez­a­zbe­sto­we, nie za­wie­ra­ją oło­wiu, tlen­ku rtę­ci, kad­mu i chro­mu VI. Dzię­ki te­mu speł­nia­ją wy­ma­ga­nia eko­lo­gicz­ne ELV. Od wie­lu lat pro­du­cent pro­wa­dzi rów­nież  bada­nia nad wdro­że­niem pro­duk­tów o bar­dzo ni­skiej za­war­to­ści mie­dzi (po­ni­żej 0,5%).

Du­że zna­cze­nie dla fir­my ma­ją tak­że ba­da­nia i roz­wój. Kon­cern ca­ły czas in­we­stu­je w no­we wy­po­sa­że­nie la­bo­ra­to­rium – no­wy sprzęt do ba­dań sta­no­wi­sko­wych, dy­na­mo­me­trycz­nych, apa­ra­tu­rę do ba­dań su­row­ców i koń­co­wych wy­ro­bów. MAT pro­wa­dzi pe­łen pro­gram ba­dań, któ­re są nie­zbęd­ne w pro­ce­sie do­pusz­cze­nia ma­te­ria­łu do pro­duk­cji. Ba­da­ne są właściwości fi­zycz­ne i me­cha­nicz­ne we­dług stan­dar­dów ISO oraz za po­mo­cą wewnętrznych me­tod, opra­co­wa­nych przez spe­cja­li­stów fir­my.

Ofer­ta kloc­ków ha­mul­co­wych mar­ki Kru­se do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych jest do­stęp­na również w sie­ci Au­tos – obecnie jest to około 40 re­fe­ren­cji prze­zna­czo­nych m. in. do ta­kich ma­rek jak Vo­lvo, Re­nault, Mer­ce­des, MAN, Sca­nia, Ive­co, DAF oraz do wie­lu na­czep.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!