Trans Polonia ogłasza wyniki finansowe za I połowę 2013 r.

2 września 2013, 8:30

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A., operator specjalizujący się w przewozie chemii płynnej, w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2013 roku wygenerowała 19 651 000 zł przychodów netto ze sprzedaży. EBITDA Grupy Kapitałowej ukształtowała się na poziomie 1 792 000 zł, a wynik netto wyniósł 143 000 zł.

Firma odnotowała spadek zysku na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. To efekt znacząco słabszych wyników segmentu transportu intermodalnego, które w pierwszym półroczu 2012 roku osiągnęły rekordowo wysokie poziomy.

Dobrze rozwija się transport płynnych ładunków chemicznych przewożonych w naczepach‑cysternach, realizowany głównie dla zagranicznych klientów Grupy. Można było zaobserwować wzrosty w dziedzinie transportu i logistyki większości rodzajów ładunków przewożonych transportem drogowym. Przychody powyższych transportów wraz z transportem płynnych produktów chemicznych wzrosły w pierwszym półroczu 2013 r. o 5,4 proc.

Najwyższy spadek wyników I półrocza widoczny jest na poziomie zysku brutto i zysku netto.
– „Negatywny wpływ na jego wysokość w analizowanym okresie miała wycena bilansowa zobowiązań leasingowych w walucie euro, która ze względu na wzrost kursu waluty w okresie sprawozdawczym  zaksięgowana  została  w koszty finansowe. Zysk netto wypracowany przez Grupę Kapitałową  w pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku wyniósł 143 tys. zł” – informuje Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A.

– „Wdrożone do ruchu jednostki własne uzyskują satysfakcjonujące rentowności, co skłoniło Zarząd do podjęcia  kolejnych kroków, mających na celu rozbudowę taboru do obsługi segmentu transport drogowy. W lipcu i sierpniu br zakupiliśmy nowe środki transportu, m.in. 12 ciągników siodłowych i 10 naczep-chłodni. Inwestycje w początkowym okresie wdrażania mogą generować dodatkowe koszty związane z przygotowaniem środków do ruchu, ale już po wdrożeniu oczekiwany jest wzrost przychodów z segmentu transport drogowy. Oczekujemy, iż realizowany program inwestycyjny zapewni  spółce podtrzymanie dynamiki wzrostu skali działalności Grupy, co przełoży się na istotną poprawę jej wyników finansowych w roku 2014. Nowe jednostki pozwoliły również wzmocnić pozycję Grupy na rynku, w silnie rozwijanych ostatnio usługach z zakresu logistyki produktów płynnych ładunków spożywczych oraz przewozu niepłynnych artykułów spożywczych” – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

21 sierpnia 2013 roku Zarząd Trans Polonia S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki. Skup akcji będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 r. Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 580 000 sztuk. Minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,00 zł a cena maksymalna nie przekroczy 8,00 zł.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!