Rok 2013 trudny dla MAN

14 marca 2014, 15:35

Grupa MAN zakończyła rok finansowy 2013 wynikiem z działalności operacyjnej na poziomie 475 milionów euro (w poprzednim roku wyniósł on 969 mln euro). Przychody ze sprzedaży Grupy MAN wyniosły 15,7 miliardów euro, utrzymując się na poziomie z roku 2012. Rentowność sprzedaży (ROS) kształtowała się na poziomie 3,0 proc. i była niższa od zakładanej (6,5 do 10,5 proc.).

Rok finansowy 2013 był dla firmy MAN bardzo trudny.
– „Mimo silnych wahań na rynku, firma MAN, uzyskując wynik z działalności operacyjnej na poziomie powyżej pół miliarda euro, potwierdziła, że jesteśmy w stanie utrzymać właściwy kurs nawet na wzburzonym morzu” – powiedział Dr. Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu spółki MAN SE – „Generalnie jednak nie jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników naszej działalności i będziemy nadal wzmacniać dotychczasowe środki w celu zapewnienia wyższego zysku. Wartość nowych zamówień utrzymała się na stabilnym poziomie i wyniosła w ubiegłym roku finansowym 16,0 miliardów euro.” – dodał.

Zysk przed opodatkowaniem Grupy MAN wyniósł 172 miliony euro, a po opodatkowaniu minus 513 milionów euro. Wynik ten był obciążony wynikiem z działalności zaniechanej w wysokości minus 308 milionów euro i podatkiem dochodowym w wysokości minus 377 milionów euro.

Wynik z działalności zaniechanej obejmował głównie rezerwy na podatki w latach ubiegłych dla istniejącej wówczas spółki zależnej, wraz z odsetkami. Wzrost podatku dochodowego o 253 miliony euro był przede wszystkim efektem zabezpieczeń podatkowych w latach ubiegłych oraz korekty wartości odroczonych podatków od strat z lat ubiegłych.

Wolne środki pieniężne (free cashflow) z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w ramach bieżącej działalności Grupy MAN wyniosły minus 390 milionów euro. Po bardzo słabym pierwszym półroczu Grupa MAN uzyskała w drugim półroczu dodatnią wartość wolnych środków pieniężnych na poziomie 348 milionów euro. Zadłużenie netto Grupy MAN zmniejszyło się o 2,6 miliarda euro, uzyskując na koniec roku wartość 1,3 miliarda euro.

Pion Pojazdów Użytkowych

Dzięki efektom uzyskanym w wyniku wprowadzenia normy Euro 6, europejski rynek pojazdów użytkowych kształtował się w roku 2013 wyraźnie powyżej poziomu roku poprzedniego. W tych warunkach firma MAN Bus & Truck uzyskała nowe zamówienia o wartości 9,3 miliarda euro, zaś firma MAN Latin America zwiększyła sprzedaż do wysokości 3 miliardów euro.

Pion Pojazdów Użytkowych uzyskał w roku 2013 wynik z działalności operacyjnej w wysokości 458 milionów euro, który zarówno w przypadku spółki MAN Truck & Bus, jak i MAN Latin America, kształtował się na poziomie roku poprzedniego. W roku 2013 firma MAN dostarczyła swoim klientom w sumie 140 333 pojazdy.

Perspektywy

W roku 2014 MAN zakłada, że sprzedaż pojazdów użytkowych będzie się kształtować na stabilnym poziomie. Przychody ze sprzedaży w pionie Pojazdy Użytkowe spadną przypuszczalnie poniżej poziomu roku ubiegłego, ale rentowność sprzedaży przy utrzymującej się silnej konkurencji zdecydowanie przekroczy wartości roku ubiegłego.

Dla całej Grupy MAN jej kierownictwo przewiduje w 2014 roku wartość przychodów ze sprzedaży kształtującą się nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłego i zdecydowanie lepszy wynik z działalności operacyjnej.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!