Listopadowe szkolenia Autos

, 7 listopada 2016, 14:59

W listopadzie Autos organizuje szkolenia z zakresu pneumatyki, naprawy i diagnostyki układów Diesla i benzynowych, diagnostyki pojazdów ciężarowych

PNEUMATYKA:

 • Ob­słu­ga i dia­gno­za sys­te­mów ECAS fir­my WAB­CO
 • Za­sa­dy dzia­ła­nia i bu­do­wa ukła­dów po­wie­trza, ha­mul­co­wych i za­wie­sze­nia Knorr-Bremse
 • Pneu­ma­ty­ka – szko­le­nie expert
 • Ukła­dy ABS i ASR fir­my Knorr-Brem­se w po­jaz­dach sil­ni­ko­wych
 • Szko­le­nie ak­tu­ali­za­cyj­ne TEBS, iLvl

DIESEL:

 • Na­pra­wa i ba­da­nie pomp oraz wtry­ski­wa­czy COM­MON RA­IL firm DEN­SO, DEL­PHI, SIEMENS (szko­le­nie dla użyt­kow­ni­ka EPS-708/EPS-815)
 • Dia­gno­sty­ka no­wo­cze­snych ukła­dów za­si­la­nia sil­ni­ków die­sla

UKŁADY BENZYNOWE:

 • Po­śred­ni wtrysk ben­zy­ny – sys­te­my fir­my Bosch oraz firm ze­wnętrz­nych

DIAGNOSTYKA

 • Dia­gno­sty­ka po­jaz­dów cię­ża­ro­wych z wy­ko­rzy­sta­niem KTS TRUCK

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 • Hy­bry­do­we ukła­dy na­pę­do­we (tyl­ko dla po­sia­da­czy upraw­nień SEP do 1 kV)
 • Ukła­dy ABS, ASR, ESP, SBC, elektroniczny ha­mu­lec po­sto­jo­wy oraz wspo­ma­ga­nie układów kie­row­ni­czych

Z pełną ofertą szkoleń organizowanych przez Autos, przygotowanych na drugie półrocze tego roku można zapoznać się na stronie internetowej www.autos.com.pl/pl/szkolenia

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!