Kwietniowe szkolenia w Autos

6 kwietnia 2017, 12:01

W kwietniu Autos zaprasza mechaników chcących podnosić swoje kompetencje na szkolenia z zakresu pneumatyki, diesla, układów benzynowych i innych.

W kwietniu w dostępnej ofercie są szkolenia m. in. z zakresu :

 • Naprawa i badanie pompowtryskiwaczy na próbniku EPS 100/200/205 – I i III etap
 • Po­śred­ni wtrysk ben­zy­ny – sys­te­my fir­my Bosch oraz firm ze­wnętrz­nych
 • Dia­gno­sty­ka no­wo­cze­snych ukła­dów za­si­la­nia sil­ni­ków die­sla
 • Prze­pro­gra­mo­wy­wa­nie ste­row­ni­ków po­jaz­dów zgod­nych z nor­mą EU­RO 5 i EU­RO 6. Pas­sTh­ru (osobowe)
 • Dia­gno­sty­ka i na­pra­wa sys­te­mów oczysz­cza­nia spa­lin w po­jaz­dach cię­ża­ro­wych – De­no­xtro­nic
 • i Depar­to­nic – dla za­in­te­re­so­wa­nych Bosch Com­mer­cial Ve­hic­les
 • Układ oczysz­cza­nia spa­lin no­wo­cze­snych sil­ni­ków die­sla
 • Bez­po­śred­ni wtrysk ben­zy­ny fir­my Bosch na przy­kła­dzie gru­py Volks­wa­gen
 • Na­pra­wa i ba­da­nie pomp Com­mon Ra­il
 • Ob­słu­ga i dia­gno­za ukła­dów TEBS-E od 0 do 5.0 fir­my WAB­CO
 • Geo­me­tria za­wie­szeń po­jaz­dów
 • Trans­mi­sja cy­fro­wa w po­jaz­dach oraz ukła­dy cen­tral­nej elek­tro­ni­ki
 • Elek­tro­nicz­ne ukła­dy ha­mul­co­we przy­czep/na­czep (TEBS)
 • Dia­gno­sty­ka no­wo­cze­snych ukła­dów za­si­la­nia sil­ni­ków die­sla w po­jaz­dach cię­ża­ro­wych
 • Elek­tro­nicz­ne ukła­dy za­wie­sze­nia na­czep/przy­czep iLvl

 

Z pełną ofertą szkoleń organizowanych przez Autos, przygotowanych na pierwsze półrocze tego roku można zapoznać się na stronie: www.autos.com.pl/pl/szkolenia.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!