Gokardowy Rajd Autos

7 września 2017, 15:18

Już nie­ba­wem w Au­tos ru­sza­ją fi­na­ły trze­ciej edy­cji ak­cji „Wiel­ki Rajd Go­kar­to­wy”. Klien­ci, któ­rzy zwy­cię­ży­li w pierw­szym etapie bę­dą wal­czyć o miej­sca na po­dium i na­gro­dy.

Rajd rozpocznie się od ma­low­ni­czej lo­ka­li­za­cji w ser­cu Bo­rów Tu­chol­skich – w Choj­ni­cach już 29 wrze­śnia. Na­stęp­nie ekipa ruszyy na spo­tka­nie z klien­ta­mi do War­sza­wy, Lu­bli­na, Wro­cła­wia, a raj­do­we zma­ga­nia za­koń­czą w sto­li­cy Ma­ło­pol­ski. Oprócz klien­tów Au­tos, „w tra­sie” raj­do­wej przy­go­dy załodze bę­dzie to­wa­rzy­szyć zna­na i lu­bia­na Ola Kutz, któ­ra bę­dzie za­grze­wać do ry­wa­li­za­cji uczest­ni­ków wy­ści­gu.

„Wiel­ki Rajd Go­kar­to­wy” jest fi­na­łem kon­kur­su, któ­ry trwał przez trzy mie­sią­ce tj. od kwiet­nia b.r. do czerw­ca b.r. Za­sa­dy by­ły na­stę­pu­ją­ce: wy­star­czy­ło ku­po­wać w sie­ci Au­tos pro­duk­ty ma­rek ta­kich jak: ATP, Bre­mann, K Truck Se­rvi­ces, Mann Fil­ter, Pro­via, Te­xtar, To­tal i Wab­co. Klien­ci, któ­rzy osią­gnę­li naj­wyż­szy ob­rót i przy­rost w sto­sun­ku do ro­ku po­przed­nie­go otrzy­ma­ją za­pro­sze­nia i we­zmą udział w wal­ce o na­gro­dy.

Te­go­rocz­na, już trze­cia edy­cja nie bę­dzie po­zba­wio­na eks­tre­mal­nych wra­żeń, ad­re­na­li­ny i licz­nych atrak­cji. Za­baw­ne kon­kur­sy bę­dą do­sko­na­łą od­skocz­nią od ry­wa­li­za­cji na to­rach i oka­zją do wy­gra­nia upo­min­ków, a naj­lep­si uczest­ni­cy ma­ją szan­sę wy­je­chać z to­ru sku­te­rem lub ro­we­rem cros­so­wym re­no­mo­wa­nej pol­skiej mar­ki.

Wię­cej szcze­gó­łów na te­mat wy­da­rze­nia znaj­dzie­cie na www.​wie​lkir​ajd.​autos.​com.​pl.

W tej edycji Autos odwiedzi poszczególne miasta w następujących terminach:

  • 29 wrze­śnia (pią­tek) Choj­ni­ce
  • 6 paź­dzier­nik (pią­tek) War­sza­wa
  • 7 paź­dzier­nik (so­bo­ta) Lu­blin
  • 13 paź­dzier­nik (pią­tek) Kra­ków
  • 14 paź­dzier­nik (so­bo­ta) Wro­cław

A tak wyglądały poprzednie edycje zabawy:

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!