Kalendarz Autos na rok 2018 – pierwsze zdjęcia

4 grudnia 2017, 12:30

Firma Autos ujawniła ku­li­sy pra­cy nad ko­lej­ną, li­mi­to­wa­ną edy­cją ka­len­da­rza. Ple­ne­rem se­sji zdję­cio­wej by­ło miej­sce, w któ­rym sa­mo­cho­dy cię­ża­ro­we po­zor­nie koń­czą swo­je ży­cie.

Ca­ły czas ma­ją jed­nak ogrom­ny po­ten­cjał, pa­trząc cho­ciaż­by przez pry­zmat se­sji, zrealizowanej przez Autos. Miej­sce na pierw­szy rzut oka nie­szcze­gól­ne, okazało się  wiel­ką in­spi­ra­cją dla fo­to­gra­fa. Fi­nal­nie zdję­cia bę­dą po­ka­zy­wać jak za­wsze pięk­ne ko­bie­ty, w oto­cze­niu ma­szyn, któ­re już wie­le prze­szły, ale wciąż mo­gą być po­trzeb­ne.

Sty­li­sty­ka ka­len­da­rza na­dal po­zo­sta­je utrzy­ma­na w ele­ganc­kiej czar­no­bia­łej ko­lo­ry­sty­ce, a do­bór ka­drów spra­wi, że ca­łość bę­dzie ar­ty­stycz­na i cie­ka­wa. Au­to­rem zdjęć do ka­len­da­rza Au­tos 2018 jest jak w po­przed­nich la­tach po­znań­ski fo­to­graf To­masz Tom­ko­wiak.

Poniżej kilka zakulisowych zdjęć:

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!