Autos w Szczecinku

4 grudnia 2017, 17:13

Do ist­nie­ją­cych już od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja. Tym ra­zem w Szcze­cin­ku. To już 79. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 4. w wo­je­wódz­twie za­chod­nio-po­mor­skim.

W li­sto­pa­dzie w Szcze­cin­ku roz­po­czął funk­cjo­no­wa­nie ko­lej­ny od­dział sie­ci Au­tos. To czwar­ta po Szcze­ci­nie, Star­gar­dzie i Ko­sza­li­nie lo­ka­li­za­cja w wo­je­wódz­twie za­chod­nio-pomor­skim. No­wy sklep znaj­du­je się przy uli­cy Sło­wiań­skiej 6.

Dane adresowe:
ul. Sło­wiań­ska 6
78-400 Szcze­ci­nek

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!