Kalendarz Autos na rok 2020

18 grudnia 2019, 8:52

Au­tos zaprezentował nową, li­mi­to­wa­ną edy­cję ka­len­da­rza, któ­ry od lat cie­szy się nie­słab­ną­cym za­in­te­re­so­wa­niem i po­pu­lar­no­ścią wśród klien­tów dystrybutora.

Mo­ty­wem prze­wod­nim ka­len­da­rza są jak za­wsze pięk­ne ko­bie­ty, ale nie jak do tej po­ry by­wa­ło – zła­pa­ne w ka­drze a za­trzy­ma­ne w ry­sun­ku. Każ­da kar­ta opo­wia­da in­ną hi­sto­rię jej bo­ha­te­rek. Au­to­rem ilu­stra­cji do ka­len­da­rza Au­tos 2020 jest Pa­weł Błoń­ski.

Ka­len­darz Au­tos po­wsta­je co ro­ku z my­ślą o klien­tach i rów­nież dla nich jest prze­zna­czo­ny.
Po­dob­nie jak w ubie­głych la­tach jest to edy­cja li­mi­to­wa­na, ale każ­dy kto chciał­by mieć ten ka­len­darz mo­że go zdo­być śle­dząc pro­fil Autos na Fa­ce­bo­oku.

Ka­len­darz jest już do­stęp­ny w od­dzia­łach Au­tos.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

bolek, 23 grudnia 2019, 10:03 0 0

nice... :)

Odpowiedz