Autos wprowadził ka­ta­log czę­ści do ma­szyn bu­dow­la­nych

7 lipca 2020, 15:27

Autos wprowadził katalog do maszyn budowlanych dzię­ki ko­ope­ra­cji z do­staw­ca­mi sie­ci. Ka­ta­log za­wie­ra­j asor­ty­ment do: ko­par­ko ła­do­wa­rek, ła­do­wa­rek te­le­sko­po­wych, mi­ni ko­pa­rek, ko­pa­rek ko­ło­wych oraz ko­pa­rek gą­sie­ni­co­wych.

Klien­ci znaj­dą ofer­tę ele­men­tów ra­mion ro­bo­czych, płynów eksploatacyjnych, filtrów, olei, za­bu­do­wy ka­bin, ukła­du elek­trycz­ne­go, hy­drau­licz­ne­go, na­pę­do­we­go oraz ukła­du prze­nie­sie­nia na­pę­du do ma­szyn takich producentów jak CAT, CA­SE, CUM­MINS, JCB, KO­MAT­SU, PER­KINS czy VO­LVO.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!