Smary Si­lver­li­nes w ofercie Autos

10 maja 2021, 11:55

Si­lver­li­nes zna­ny do tej po­ry z pro­duk­tów ta­kich jak ole­je, po­sze­rza swo­ją li­nię pro­duk­to­wą o ga­mę sma­rów.

Asor­ty­ment, któ­ry jest już do­stęp­ny w Au­tos to: smar li­ten ŁT43, smar gra­fi­to­wy oraz sma­ry gre­asen.

  • Smar liten ŁT43 – uni­wer­sal­ny smark li­to­wy prze­zna­czo­ny do sma­ro­wa­nia ło­żysk tocz­nych i śli­zgo­wych pra­cu­ją­cych w za­kre­sie ob­cią­żeń i umiar­ko­wa­nych tem­pe­ra­tur. Pro­dukt jest odporny na wy­my­wa­nie wo­dą. Smar jest dostępny w 4 rozmiarach opakowań: 4,5 kg, 10 kg, 18 kg, 43 kg.
  • Smar grafitowy – prze­zna­czo­ny do sma­ro­wa­nia piór re­so­rów, gwin­tów śrub, sio­deł sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, otwar­tych kół zę­ba­tych, łań­cu­chów oraz in­nych sil­nie ob­cią­żo­nych na tar­cia. Smar jest dostępny w 4 rozmiarach opakowań: 0,4 kg, 0,8 kg, 10 kg, 43 kg.
  • Sma­r gre­asen STP – uni­wer­sal­ny smar wap­nio­wy prze­zna­czo­ny do sma­ro­wa­nia pod­wo­zi po­jaz­dów me­cha­nicz­nych, prze­gu­bów sworz­ni oraz in­nych wę­złów tar­cia. Dostępny w opakowaniu 10 kg.
  • Sma­r gre­asen N-EPX 00/000 – pół­płyn­ny smar prze­kła­dnio­wy sto­so­wa­ny do sma­ro­wa­nia za­mknię­tych prze­kład­ni zę­ba­tych. Pro­dukt mo­że być sto­so­wa­ny w ukła­dach cen­tral­ne­go sma­ro­wa­nia. Dostępny w opakowaniu 4,5 kg i 43 kg.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!