Nie ładujesz, nie jedziesz

22 sierpnia 2022, 23:33

Dłu­gie tra­sy, krót­kie po­sto­je, co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie ta­kie jak go­to­wa­nie czy ładowa­nie sprzętów elek­tro­nicz­nych. Tak wy­glą­da co­dzien­ność pra­cy w sa­mo­cho­dach cię­ża­ro­wych. Ta­ki tryb po­wo­du­je du­że ob­cią­że­nie aku­mu­la­to­rów i spra­wia, że szybciej się zu­ży­wa­ją. Nikt na pewno nie chciałby nie­po­żą­da­nej awa­rii z po­wo­du niespodziewanej awarii akumulatora. Moż­na prze­dłu­żyć czas użytkowanie akumulatora jed­nak, żeby to zrobić trzeba odpowiednio za­dbać o je­go żywotność.

Autos wraz z wio­dą­cy­mi pro­du­cen­ta­mi akumlatorów: Ban­ner, Bosch, Exi­de przygotował akcję pod hasłem „Nie ła­du­jesz, nie jedziesz!” Dzię­ki niej, do­wie­cie się m. in. co na­le­ży zro­bić, aby jak najmniej ob­cią­żać aku­mu­la­tor podczas po­sto­ju, czy też jak o nie­go dbać by nie trze­ba by­ło obawiać się oba­wiać awa­rii. Spe­cja­li­ści technicz­ni ma­rek Bosch i Banner przy­go­to­wa­li dla Was spe­cjal­ne po­rad­ni­ki. War­to się z ni­mi zapo­znać i cie­szyć dłuż­szym życiem Wa­sze­go aku­mu­la­to­ra, a tym samym oszczędnością związaną z kosztem zakupu nowej baterii. Jed­no­cze­śnie za­chę­ca­my do korzystania z moż­li­wo­ści prze­te­sto­wa­nia akumu­la­to­ra w swo­im po­jeź­dzie w oddziałach Autos na terenie całego kraju.

Od­dzia­ły Au­tos w ca­łej Pol­sce zo­sta­ły wy­po­sa­żo­ne w pro­fe­sjo­nal­ne te­ste­ry, któ­re po­mo­gą w odpo­wie­dzi na py­ta­nie w ja­kim sta­nie jest Wasz aku­mu­la­tor? Pra­cow­ni­cy skle­pów pomogą w testo­wa­niu, a w ra­zie po­trze­by do­ła­du­ją ba­te­rię dzię­ki spe­cjal­nym ła­do­war­kom.

W ra­mach ak­cji, pro­du­cen­ci przy­go­to­wa­li dla Was rów­nież licz­ne pro­mo­cje ga­dże­to­we. War­to śle­dzić na­szą stro­nę, po­nie­waż re­gu­lar­nie bę­dą się po­ja­wiać no­we ak­cje promocyjne.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!