Tymczasowe dopuszczenie do wykonywania przewozów na terenie Polski

22 maja 2006, 0:00

Ze względu na fakt, iż w Polsce nie działają jeszcze zatwierdzone warsztaty mogące dokonać kalibracji tachografu cyfrowego (TC), biorąc pod uwagę liczne prośby ze strony środowiska przewoźników, producentów i importerów pojazdów, dopuszczone zostaje na obszarze naszego kraju wykonywanie krajowych przewozów drogowych, pojazdami wyposażonymi w nieskalibrowany TC.

Przewozy takie mogą być wykonywane wyłącznie w okresie do dnia 15 lipca 2006r., pod następującymi warunkami:
– TC w pojeździe został prawidłowo zainstalowany i aktywowany,
– w rozumieniu przepisów Załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) 1360/2002, kierowca używa ważnej karty kierowcy,
– przedsiębiorca transportu drogowego/przewoźnik posiada kartę przedsiębiorstwa za pomocą której może zamykać dostęp do danych zapisanych w TC oraz kopiować dane z TC i karty kierowcy,
– w pojeździe jest odpowiednia ilość papieru do drukarki, typu odpowiadającego typowi zainstalowanego tachografu cyfrowego,
– przewóz pojazdem z nieskalibrowanym TC wykonywany jest tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Zaleca się, aby kierowca prowadzący pojazd z tachografem cyfrowym:
– posiadał umiejętności (np. nabyte w drodze przeszkolenia) prawidłowego obsługiwania TC, w tym jego drukarki, czytania i rozumienia symboli określających poszczególne czynności wykonywane w czasie prowadzenia pojazdu lub jego postoju, rozumienia i właściwego interpretowania sygnalizacji wizualnej na wyświetlaczu TC, jego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,
– znał i stosował odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące warunków wykonywania przewozów/przejazdów pojazdem wyposażonym w TC i norm czasu prowadzenia oraz odpoczynku, rodzajów naruszeń przepisów w tym zakresie i sankcji przewidzianych za te naruszenia.


W okresie do 15 lipca 2006 r. służby kontrolne nie będą nakładać kar na kierowców wykonujących przewozy pojazdami z nieskalibrowanym TC.
Kierowcy i/lub przedsiębiorcy transportu drogowego – stosownie do obowiązujących przepisów – ponosić będą wszelkie konsekwencje prawne, administracyjne i finansowe wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw i obowiązkowego wypoczynku, określonych rozporządzeniem Rady (EWG) 3820/85 i przepisami prawa polskiego oraz w związku z brakiem karty kierowcy i dostatecznej ilości papieru do drukarki tachografu cyfrowego.


Od dnia 16 lipca 2006 r. we wszystkich sytuacjach prowadzenia pojazdu z nieskalibrowanym tachografem służby kontrolne zastosują sankcje przewidziane przepisami prawa.

Źródło: Ministerstwo Transportu

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!