Nadal obowiązuje zakaz ruchu

10 lipca 2006, 0:00

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 161, poz. 1656):

Od 10 lipca w godzinach 11.00 – 22.00 nadal obowiązuje zakaz ruchu po drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t (tzw. zakaz temperaturowy) na terenie całego kraju.


Ograniczenia nie mają zastosowania do pojazdów:
1. Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;
2. pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;
3. pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;
4. biorących udział w akcjach ratowniczych;
5. biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
6. przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;
7. przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;
8. pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
9. pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
10. wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
11. przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
12. przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;
13. przewożących prasę;
14. pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;
15. przewożących lekarstwa i środki medyczne;
16. przewożących ładunki pocztowe;
17. pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;
18. przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
19. uczestniczących w akcjach humanitarnych;
20. przeznaczonych do przewozu betonu;
21. przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;
22. przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

Przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazów lub ograniczeń, w odległości do 25 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.


Przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów wykonujących czynności dowozowe na odcinku miedzy miejscem nadania albo przeznaczania a najbliższym lądowym terminalem transportu kombinowanego lub w promieniu 150 km od terminalu morskiego.
Tzw. zakazy weekendowe nie mają zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej lub półrocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych.


Tzw. zakazy temperaturowe nie mają zastosowania do pojazdów w stanie próżnym (bez ładunku).


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!