Raczej nic się nie zmieni

2 lipca 2015, 13:57

W dniu 19 maja zostało wszczęte przez Komisję Europejską postępowanie przeciwko państwu niemieckiemu odnośnie naruszenia przepisów o swobodzie przemieszczania się osób i swobodzie świadczenia usług. Komisja Europejska znała, że wymóg płacenia minimalnej płacy niemieckiej w sektorze transportu wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego w UE.

Na mocy ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o operacjach transportowych realizowanych na terytorium Niemiec.

W związku ze stanowiskiem zajętym przez organy administracji niemieckiej, wejście nowych przepisów wiąże się dla pracodawców zajmujących się transportem z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wszystkich pracowników mogących być objętymi nowa ustawą. Jest to w zasadzie najważniejszy i podstawowy obowiązek nałożony na polskich przedsiębiorców. Pozostałe dwa obowiązki wynikające z ustawy MiLoG to spełnienie wymogu ewidencjonowania godzin pracy oraz wymogu przechowywania dokumentacji.

Na przedsiębiorcę nie dopełniającego obowiązków wynikających z nowych przepisów i w związku z tym wedle prawa niemieckiego  popełniającego wykroczenie, może być nałożona kara w wysokości do 500.000 euro. MiLoG przewiduje obowiązek współdziałania pracodawców przy kontroli realizacji obowiązków wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Sankcją za brak współdziałania w tym zakresie jest grzywna do 30.000 euro, taka sama kara grozi w przypadku niewłaściwego stosowania się do przepisów ustawy np. pod postacią braku lub błędnego zgłoszenia pracowników do właściwego organu.

Odpowiedzialnością obarczono także głównego wykonawcę – przykładowo może to być przedsiębiorca niemiecki, który będzie odpowiedzialny za dopełnienie obowiązków przez swoich podwykonawców. W obecnym stanie prawnym należy udokumentować wypłacanie nowej płacy minimalnej od dnia 01.01.2015 r. Organy niemieckie wymagają aby stawka  8,5 € była wypłacana kierowcom jedynie za odcinek pracy na terenie Niemiec. Na chwilę obecną nie istnieją żadne przekrojowe wyłączenia stosowania ustawy o płacy minimalnej, (poza tranzytem, względem którego przepisy zostały w styczniu 2015 r. zawieszone do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego prawidłowość wprowadzonych przepisów, toczącego się przed Komisją Europejską), nie ma wyłączeń także ze względu na czas przejazdu na terenie Niemiec (przykładem może być bardzo krótki przejazd: przewiezienia taksówką pasażera ze Słubic do Frankfurtu, który także podlega pod nowe przepisy)…

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!