Aby uniknąć kłopotów w Rumunii

2 kwietnia 2007, 0:00

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na prośbę Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie informuje, że najczęściej występujące problemy z jakimi spotykają się polscy kierowcy samochodów ciężarowych wykonujących przewozy docelowe do Rumunii lub tranzytowe przez Rumunię, na rumuńskich przejściach granicznych to:
– prawidłowe rozmieszczenie towaru w samochodzie podczas załadunku,

– waga pojazdu,
– stan techniczny zawieszenia przed ważeniem.
Kwestionowanie przez kierowców wyników ważenia samochodów przez placówki CNADR jak również wywieranie nacisków na WPHI w Bukareszcie, aby ten „załatwił” sprawę, nie mogą być regułą, gdyż uniemożliwiają interwencje w naprawdę ważnych i uzasadnionych przypadkach.
Po wjechaniu na wagę – tylko w wyjątkowych przypadkach – odbywa się ponowne ważenie, na podstawie reklamacji jaką zgłasza kierowca. Graniczny oddział CNADR, po konsultacji z dyrekcją regionalną, może wyrazić zgodę na ponowne ważenie pojazdu. Kryteria wyrażenia zgody, trudno sprecyzować w uznaniu WPHI ale głównie zależą od realnych możliwości dokonania przemieszczenia towaru przez kierowcę.

Należy jednak pamiętać, że zgoda CNADR nie oznacza jednoczesnej zgody na przeładunek, ze strony Urzędu Celnego, który:
– nie ma żadnego obowiązku ani podstawy do zrywania plomb,
– zerwanie plomb nakłada na UC obowiązek dokonania kompletnej kontroli pojazdu, a to wiążę się z dodatkowymi kosztami i czasem.
Za prawidłową wagę ogólną samochodu, jak również za prawidłowe rozmieszczenie ciężaru na poszczególnych osiach odpowiedzialny jest kierowca samochodu. Jeśli nie zgadza się on z wynikami ważenia lub innymi decyzjami CNADR (np. w sprawie odmowy wydania zgody na powtórne ważenie po uprzednim przeładunku towaru), kierowca może kontynuować podróż przez terytorium Rumunii jedynie po uiszczeniu naliczonej opłaty, a swoich racji ma prawo dochodzić składając reklamację do kierownika przejścia granicznego w terminie 14 dni od zaistniałego zdarzenia i dalej na drodze sądowej, w ramach obowiązujących procedur międzynarodowych.

W związku z naciskami ze strony kierowców, wywieranymi na WPHI w Bukareszcie, aby podejmowała interwencje celem łagodzenia lub odstąpienia od nałożonych przez Krajową Spółkę Autostrad i Dróg Krajowych w Rumunii (CNADNR) kar umownych, WPHI wyjaśnia co następuje: niedopuszczalne są próby przekupstwa urzędników rumuńskich i mogą się zakończyć sankcjami karnymi niedopuszczalne są zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych zasad kultury.

Do podejmowania interwencji u rumuńskich władz w sprawach „konsularnych” tj.: kradzież, rabunek, wypadek, dotyczących polskich obywateli, upoważniony jest jedynie Wydział Konsularny Ambasady RP w Bukareszcie.

WPHI w Bukareszcie nie jest stroną w rozwiązywaniu sporów między polskimi kierowcami a placówkami CNADR w sprawach ważenia i naliczania opłat.
Niejednokrotnie WPHI była upomniana za mieszanie się w sprawy nie leżące w jej kompetencji.

Przekroczenie terminu tranzytu przez Rumunię.
Najczęściej przyczyną jest kolizja drogowa lub awaria pojazdu. Należy pamiętać, aby każde takie zdarzenie zgłaszać na Policji. W przypadku awarii i naprawy pojazdu konieczne jest posiadanie rachunku z autoryzowanego serwisu.

Brak umów leasingowych na użytkowane pojazdy.
Honorowane są umowy w języku angielskim lub w tłumaczeniu na język rumuński – w tym wypadku wymagane jest poświadczenie przez Konsulat Ambasady Rumunii w Warszawie lub tłumacza przysięgłego.

Ważnymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy są paszport lub dowód osobisty plastikowy. Granicy rumuńskiej nie można przekroczyć posługując się starym „zielonym” dowodem osobistym.

Właściciele firm przewozowych winni pamiętać o możliwości przekazywania gotówki do rumuńskich urzędów pocztowych przez Western Union.

Polskie firmy przewozowe winny być świadome faktu, że możliwość pomocy ze strony WPHI w Bukareszcie w sprawach j. w. jest bardzo ograniczona, a często niemożliwa.

Należy pamiętać również, że policja drogowa i CNADR są upoważnione do kontroli pojazdów na całym terytorium Rumunii. Przy ogromnych inwestycjach i nakładach, zwłaszcza ze strony Banku Światowego i UE, na modernizację dróg w Rumunii, wszelkie nieprawidłowości stanu technicznego pojazdów, w przypadku kontroli ze strony upoważnionych organów, są konsekwentnie karane.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują jedynie zezwolenia na kraje trzecie. Zezwolenie kraje trzecie daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/ do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.

Zezwolenie dostępne w BOTM nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych i ponadgabarytowych.

Źródło: Informacja BOTM 17/2007

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!