Sesja do kalendarza Autos 2017

10 października 2016, 14:30

Do no­we­go ro­ku zo­sta­ło jesz­cze tro­chę cza­su, ale wrze­sień to dobry moment na roz­po­czę­cie pra­cy nad ko­lej­ną edycją ka­len­da­rza. Au­tos zdradza kilka szczegółów dotyczących pracy nad kalendarzem na 2017 rok.

Tłem tej se­sji był par­king dla samocho­dów cię­ża­ro­wych, a głów­nym mo­ty­wem nie­zmien­nie te­ma­ty­ka zwią­za­na z bran­żą cię­ża­ro­wą i to­wa­rzy­szą­ce te­mu pięk­ne ko­bie­ty. Te­ma­tem przewod­nim by­ła dro­ga i wszyst­ko, co z nią zwią­za­ne, a także ma­rze­nia kie­row­cy i ich spełnia­nie. Zdję­cia bę­dą po­ka­zy­wać po­dróż, w któ­rej to­wa­rzysz­ką kie­row­cy jest pięk­na kobieta dzie­lą­ca z nim jej bla­ski i cie­nie i do­da­ją­ca jej nie­co pi­kan­te­rii.

 

Sty­li­sty­ka ka­len­da­rza na­dal po­zo­sta­je utrzy­ma­na w ele­ganc­kiej czar­no-bia­łej ko­lo­ry­sty­ce, a do­bór ka­drów spra­wi, że ca­łość bę­dzie ar­ty­stycz­na, zre­ali­zo­wa­na ze sma­kiem i nu­tą tajemniczości. Au­to­rem zdjęć do ka­len­da­rza Au­tos 2017 jest jak w po­przed­nich la­tach poznański foto­graf To­masz Tom­ko­wiak.

Efek­ty tej współ­pra­cy bę­dzie moż­na po­dzi­wiać już na po­cząt­ku stycz­nia 2017 ro­ku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!