Autos Truck Service w akcji „Bezpieczny Warsztat”

, 14 listopada 2016, 13:48

Serwisy Autos Truck Service dołączyły do grona „bezpiecznych warsztatów” biorących udział w kampanii społecznej, której celem jest wspar­cie nie­za­leż­nych warsz­ta­tów, któ­re ofe­ru­ją usłu­gi w opar­ciu o wy­so­kie stan­dar­dy, których nie po­wsty­dzi­ły­by się na­wet ser­wi­sy au­to­ry­zo­wa­ne.

Serwisy Autos Truck Service dołączyły do grona „bezpiecznych warsztatów” biorących udział w kampanii społecznej, której celem jest wspar­cie nie­za­leż­nych warsz­ta­tów, któ­re ofe­ru­ją usłu­gi w opar­ciu o wy­so­kie stan­dar­dy, któ­rych nie po­wsty­dzi­ły­by się na­wet ser­wi­sy au­to­ry­zo­wa­ne.
Kam­pa­nia spo­łecz­na bez­piecz­ny­warsz­tat.pl wystartowała w czerwcu tego roku. Od tego czasu niezależne warsztaty zarówno osobowe jak i ciężarowe mogły się zgłaszać celem weryfikacji wykonywanych przez nie usług uświadamiając tym samym klientom, że naprawa samochodu, który jest na gwarancji w nieautoryzowanej stacji wcale nie oznacza utraty gwarancji. Na stronie akcji dostępna jest wyszukiwar­ka po­le­ca­nych warsz­ta­tów w obu seg­men­tach. W śród nich znalazły się również serwisy Autos Truck Service w Solcu Kujawskim, Inowrocławiu i Włocławku, które od wielu lat cieszą się zaufaniem wśród klientów.

Głównym celem akcji jest uświa­do­mienie kie­row­com, że dzię­ki unij­ne­mu pra­wu moż­na bez utra­ty gwa­ran­cji na­pra­wiać i ser­wi­so­wać au­ta po­za au­to­ry­zo­wa­ny­mi ser­wi­sa­mi. Prze­pi­sy te po­cho­dzą z Rozpo­rzą­dze­nia Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej nr 461/2010, a po­tocz­nie okre­śla­ne są skró­tem GVO lub MV BER. Klu­czo­we jest to, że za­pi­sy za­war­te w tym roz­po­rzą­dze­niu po­zwa­la­ją klien­tom na­wet w okre­sie obo­wią­zy­wa­nia gwa­ran­cji sto­so­wać czę­ści za­mien­ne nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów, a nie tyl­ko pro­duk­ty z lo­go kon­cer­nów sa­mo­cho­do­wych.

Dla za­cho­wa­nia gwa­ran­cji waż­ne jest:

  • ser­wi­so­wa­nie zgod­nie z za­le­ce­nia­mi pro­du­cen­ta sa­mo­cho­du
  • do­ko­na­nie od­po­wied­nie­go wpi­su w książ­ce ser­wi­so­wej po­jaz­du
  • za­sto­so­wa­nie czę­ści, co naj­mniej po­rów­ny­wal­nej ja­ko­ści
  • na ser­wis i czę­ści zo­sta­nie wy­sta­wio­na fak­tu­ra


W sa­mo­cho­dzie na gwa­ran­cji moż­na sto­so­wać czę­ści nie tyl­ko z lo­go pro­du­cen­ta po­jaz­du, ale tak­że znacz­nie tań­sze czę­ści ofe­ro­wa­ne przez nie­za­leż­ny ry­nek.

Wy­ni­ka­ją­ca z gwa­ran­cji pro­du­cen­ta po­jaz­du bez­płat­na na­pra­wa bę­dą­ca wy­ni­kiem awa­rii na­dal możliwa jest wy­łącz­nie w au­to­ry­zo­wa­nej sta­cji ob­słu­gi, ale już prze­gląd okre­so­wy czy wy­mia­na elemen­tów eks­plo­ata­cyj­nych mo­gą być prze­pro­wa­dzo­ne w do­wol­nym warsz­ta­cie. Oczy­wi­ście jest to moż­li­we pod wa­run­kiem, że warsz­tat bę­dzie wy­ko­ny­wać na­pra­wy zgod­nie z za­le­ce­nia­mi pro­du­cen­ta sa­mo­cho­du. Waż­ne jest rów­nież do­ko­na­nie wpi­su w książ­ce ser­wi­so­wej. Nie moż­na za­po­mnieć o udo­ku­men­to­wa­niu ta­kie­go zle­ce­nia fak­tu­rą.

Rów­nie istot­nym ce­lem kam­pa­nii jest tak­że za­pre­zen­to­wa­nie pro­fe­sjo­na­li­zmu pro­du­cen­tów, dystrybu­to­rów czę­ści za­mien­nych oraz warsz­ta­tów mo­to­ry­za­cyj­nych. Na stro­nie internetowej bezpiecz­ny­warsz­tat.pl są do­stęp­ne po­ra­dy praw­ne, tech­nicz­ne wska­zów­ki do­ty­czą­ce na­pra­wy sa­mo­cho­du i do­bo­ru czę­ści udzie­la­ne przez am­ba­sa­do­ra ak­cji Adam Klim­ka.

Or­ga­ni­za­to­rem i po­my­sło­daw­cą ak­cji bez­piecz­ny­warsz­tat.pl jest Sto­wa­rzy­sze­nie Dystrybutorów i Produ­cen­tów Czę­ści Mo­to­ry­za­cyj­nich – or­ga­ni­za­cja sku­pia­ją­ca naj­więk­szych pro­ducen­tów i dystrybuto­rów czę­ści mo­to­ry­za­cyj­nych, dzia­ła­ją­cych w Pol­sce.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!