Kalendarz Autos na 2019 r.

3 grudnia 2018, 14:39

Firma Autos zaprezentowała swój kalendarz na 2019 r. Ukaże się on w edycji limitowanej. 

Na stronach kalendarza prezentowane są zdjęcia z podróży, z punktu widzenia kierowcy. Każ­da kar­ta to in­ne mia­sto, in­ny kraj i in­na mo­del­ka. Autorem zdjęć, podobnie jak w latach poprzednich, jest To­masz Tom­ko­wiak – te­go­rocz­ny lau­re­at na­gro­dy VI­VA! Pho­to Awards 2018 w ka­te­go­rii re­por­taż, lau­re­at mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów PX3 Prix de la Pho­to­gra­phie Pa­ris i In­ter­na­tio­nal Pho­to Awards. Zdo­byw­ca pierw­sze­go miej­sca w kon­kur­sie Pho­to Ero­ti­ca or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez pol­ską edy­cję Play­boya.

W no­wym ka­len­da­rzu zdję­cia są utrzy­ma­ne w czar­no-bia­łej kon­wen­cji, ale po raz pierw­szy wykorzystano też gra­fi­ki w ko­lo­rze. Ko­lo­ry­sty­kę na da­nej kar­cie de­ter­mi­nu­je głów­nie pa­tro­nu­ją­cy jej do­staw­ca. W tym ro­ku wśród nich po­ja­wi­li się ATP, Black Iron, Bosch, Bre­mann, DT, Exi­de, fe­bi, Fri­ma­tec, Mon­roe Ma­gnum, To­tal oraz ZF. Au­to­rem gra­fik jest To­masz Bartz ar­ty­sta-gra­fik, na co dzień mu­zyk ze­spo­łu Dub­ska.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!