Oddział Autos w Jarosławiu zmienia adres

, 13 maja 2019, 12:33

Od­dział Au­tos w Ja­ro­sła­wiu od 9 ma­ja za­pra­sza klien­tów do no­wej lo­ka­li­za­cji. Sklep zo­stał prze­nie­sio­ny na ul. Fli­sac­ką 7.

No­wa lo­ka­li­za­cja mie­ści się nie­opo­dal zjaz­du z DK nr 77 i 94, co ozna­cza wy­god­ny do­jazd dla klien­tów. No­wy sklep to rów­nież więk­sza niż do­tych­czas po­wierzch­nia sprze­da­żo­wa i ma­ga­zy­no­wa, któ­ra w su­mie wy­no­si bli­sko 800 m2 oraz du­ży, wy­god­ny par­king dla klien­tów.

Bez zmian po­zo­sta­ją na­to­miast go­dzi­ny otwar­cia i da­ne kon­tak­to­we oraz za­ło­ga, któ­ra jest do dys­po­zy­cji sześć dni w ty­go­dniu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!