Szkolenia z zagadnień celnych

11 czerwca 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia z zakresu:
I Procedury uproszczone – najnowsze zmiany w przepisach i ich praktyczne zastosowanie

II Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym – najnowsze regulacje prawne w teorii i praktyce
III Prawo akcyzowe – stan aktualny i projektowane zmiany
IV Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Procedury uproszczone – najnowsze zmiany w przepisach i ich praktyczne zastosowanie


W ramach programu szkolenia zostaną omówione następujące nowości:
1. Instytucja pozwoleń pojedynczych na stosowanie procedury uproszczonej.
2. Proponowane zmiany w stosowaniu procedury uproszczonej przy obejmowaniu towaru procedurą tranzytu.
3. Nowe wzory wniosków stosowanych w postępowaniu celnym na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów.

Termin: 19.06.2007, godz. 10.00-16.00
Program szkolenia:

1. Procedura uproszczona przy dokonywaniu zgłoszeń celnych
a) przepisy wspólnotowe,
b) przepisy krajowe,
c) instrukcje i wyjaśnienia.
2. Zastosowanie procedury uproszczonej
a) tryb uzyskiwania pozwolenia (wypełnienie wniosku),
b) zmiana udzielonego już pozwolenia,
c) zabezpieczenia,

d) rodzaje stosowanych uproszczeń,
e) miejsce uznane.
3. Realizacja procedur uproszczonych
a) wpis do rejestru,
b) składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego,
c) korekta przyjętego przez organ celny zgłoszenia,
d) weryfikacja przyjętych zgłoszeń celnych,
e) wysyłka i odbiór towaru poza godzinami urzędowania organu celnego.

4. Towary wyłączone spod stosowania procedury uproszczonej
5. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru
6. Stosownie uproszczeń w gospodarczych procedurach celnych
7. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru
8. Dyskusja, pytania, konsultacje z prowadzącym

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0703zgc  

Szkolenie II Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym – najnowsze regulacje prawne w teorii i praktyce


W ramach programu szkolenia zostaną omówione następujące nowości:
1. Decyzja NR 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE-Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja (m.in.: wystawianie i weryfikacja świadectw A.TR, towary powracające, deklaracje dostawcy).
2. Dowody pochodzenia wystawiane na podstawie protokołów EUR-MED.
3. Kumulacja diagonalna.
4. Zmiana Rozporządzenia Rady (WE) NR 1207/2001

Termin: 20.06.2007, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:
1. Reguły pochodzenia niepreferencyjnego.
– zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia.
– szczególne potraktowanie towarów objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej.
– sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia.
– przypadki obowiązkowego potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
2. Reguły pochodzenia preferencyjnego.

– unia celna i jej istota,
– umowy preferencyjne,
– autonomiczne porozumienia preferencyjne,
– rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,
– zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),
– kumulacja pochodzenia.
3. Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów.

– terminy ważności dowodów pochodzenia,
– zasady dokonywania weryfikacji świadectw,
– warunek bezpośredniego transportu.
4. Wystawianie świadectw zastępczych.
5. Szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym.
6. Weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia.
– weryfikacja przeprowadzona na wniosek zagranicznych służb celnych,

– wnioski polskich służ celnych o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia,
wystawionych przez zagraniczne władze celne lub inne uprawnione instytucje.
7. Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów.
– deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,
– wystawianie świadectw INF 4.
8. Panel dyskusyjny – pytania, omawianie przypadków, konsultacje z prowadzącym.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0703rpc  

Szkolenie III Prawo akcyzowe – stan aktualny i projektowane zmiany

W ramach programu szkolenia zostaną omówione następujące nowości:
1. Nowe obniżone stawki podatku akcyzowego.
2. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego.
3. Zmiany dotyczące zabezpieczeń akcyzowych.

Termin: 21.06.2007, czwartek, godz. 10.00-16.00
Program:
1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych).
2. Podatek akcyzowy w innych państwach członkowskich.
3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi
a) regulacje dotyczące wyrobów zharmonizowanych
b) regulacje dotyczące wyrobów niezharmonizowanych

c) system składów podatkowych (otwarcie i prowadzenie składu podatkowego)
4. Instytucje prawne na gruncie przepisów akcyzowych
a) system zawieszenia akcyzy
b) zarejestrowany handlowiec
c) niezarejestrowany handlowiec
d) przedstawiciel podatkowy
5. Sposób obliczania podatku akcyzowego

a) podstawa opodatkowania
b) stawki akcyzowe
6. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne)
7. Zabezpieczenia akcyzowe – formy i rodzaje zabezpieczeń
Sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.
8. Stosowanie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Obieg kart
9. Kontrola podatkowa, w tym wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
10. Stosowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym

11. Omówienie założeń projektu nowej ustawy o podatku akcyzowym
12. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0703acc

Szkolenie IV Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty

Termin: 22.06.2007, godz. 10.00-16.00
Program:

1. Rodzaje występujących deklaracji akcyzowych.
2. Ogólne zasady sporządzania deklaracji akcyzowych:
a) podmioty zobowiązane do składania deklaracji,
b) terminy składania deklaracji,
c) określenie ilości towaru akcyzowego w poszczególnych rodzajach deklaracji,
d) zasady stosowania zaokrągleń.
3. Szczegółowe zasady wypełniania poszczególnych rodzajów deklaracji.

4. Występowanie ubytków i naliczanie podatku akcyzowego od ubytków. Określenie właściwej stawki podatku akcyzowego od ubytków.
5. Stosowanie zaliczek dziennych na poczet podatku akcyzowego:
a) kto musi wnosić zaliczki dzienne,
b) sposób obliczania wysokości zaliczek dziennych,
c) nadpłata i niedopłata podatku.
6. Stosowanie banderoli:
a) prowadzenie ewidencji,

b) banderole zniszczone i uszkodzone,
c) zdjęcie banderoli z wyrobu akcyzowego.
7. Zasady składania i wypełniania korekty złożonych deklaracji.
8. Wypełnianie i składanie deklaracji podsumowującej.
9. Stosowanie deklaracji AKC – S.
10. Zasady wypełniania i stosowania AKC – U.
11. Wypełnianie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Obieg kart.
12. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0703adc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!