Menu

Lista artykułów Tag - Warsztat

Au­tos Truck Se­rvi­ce do­łą­cza do sie­ci Ne­xu­sTruck

Fir­ma Au­tos od stycz­nia 2015 ro­ku jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py za­ku­po­wej Ne­xus Au­to­mo­ti­ve In­ter­na­tio­nal, a od stycz­nia 2017 ro­ku współ­two­rzy Ne­xus Au­to­mo­ti­ve Cen­tral Eu­ro­pe, spół­kę któ­rej ce­lem jest mię­dzy in­ny­mi wdro­że­nie na pol­skim ryn­ku stra­te­gicz­nych ini­cja­tyw Ne­xu­sa w re­gio­nie Eu­ro­py Środ­ko­wej, w tym kon­cep­cji warsz­ta­to­wej Ne­xu­sTruck.

Centrum Warsztatowe SAF HOLLAND już otwarte

SAF Holland Polska uruchomił własne Centrum Warsztatowe z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów. Tym samym firma rozszerzyła swoją działalność o usługi naprawcze pojazdów użytkowych. Centrum Warsztatowe znajduje się przy nowej siedzibie producenta w Pile, przy ul. Wawelskiej 131. SAF Holland chce w tym miejscu zapewnić kompleksową obsługę pojazdów samochodowych i pojazdów użytkowych. W tym celu powstała […]

Nowa lokalizacja AJ TRUCK w Zabłudowie

Od 1 stycznia 2011 roku serwis samochodów ciężarowych AJ TRUCK Sp. z o.o. funkcjonować będzie w nowej siedzibie mieszczącej się w Zabułdowie, przy ulicy Podrzecznej 2 (12 km od Białegostoku w kierunku Bielska Podlaskiego, przy trasie nr 19). Nowy warsztat o powierzchni 1000m2 posiada 6 stanowisk, na których przeprowadzane będą różnego rodzaju naprawy ciężarówek, naczep, […]