Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego

27 lipca 2007, 0:00

W Ministerstwie Transportu zostały przygotowane zmiany prawne dotyczące poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego, w tym dotyczące kierowców: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (weszło w życie 10 stycznia 2006).
Główne zmiany to:

1. Kamery w samochodach egzaminacyjnych – wzmożenie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy,
2. Znaczne zwiększenie minimalnej liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie dla kandydatów na kierowców,
a. Samochody osobowe – zwiększenie do 30 godzin zarówno szkolenia teoretycznego jak i praktycznego,
b. Samochody ciężarowe – zwiększenie do 20 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin szkolenia praktycznego,
c. Dla kategorii D prawa jazdy (autobusy) podwyższono liczbę godzin jazdy poza obszarem zabudowanym z 10 do 20 h,
3. Wprowadzono zadanie egzaminacyjne polegające na sprawdzeniu umiejętności hamowania awaryjnego i hamowania w sytuacjach drogowych.
4. Wprowadzono obowiązek szkolenia z jazdy w godzinach nocnych,

5. Wprowadzono obowiązek przydzielenia osobie szkolonej instruktora prowadzącego.

Przygotowano również zmiany do ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z projektem od 10 września 2008 r. osoby uzyskujące prawo jazdy kategorii D1, D (autobusy) oprócz kursu na prawo jazdy, będą musiały przejść szkolenia tzw.: kwalifikację wstępną (280 h) w zakresie wykonywania transportu drogowego osób łącznie ze szkoleniem specjalistycznym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy w warunkach ekstremalnych. A od 10 września 2009 r. osoby uzyskujące prawo jazdy kategorii C1, C, C+E (samochody ciężarowe) oprócz kursu na prawo jazdy, będą musiały przejść szkolenia tzw.: kwalifikację wstępną (280h) w zakresie wykonywania transportu drogowego osób łącznie z praktycznym szkoleniem specjalistycznym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy w warunkach ekstremalnych. Wszyscy kierowcy zawodowi niezależnie od terminu uzyskania prawa jazdy będą zobowiązani do odbywania, raz na 5 lat, szkoleń okresowych (kwalifikacja okresowa) w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

Opracowano również rządowy projekt ustawy o kierujących pojazdami, przyjęty przez Radę Ministrów 6 lutego 2007 r. (przedłożony przez Ministra Transportu), który jest w końcowej fazie prac podkomisji Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Projekt ustawy zakłada m.in.: uzyskanie prawa jazdy kategorii C w wieku 21 lat, na kategorię D – 24 lat, brak możliwości wykonywania zawodu kierowcy przez okres pierwszych 7 miesięcy od dnia uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy, które byłoby wydawane na okres maksimum 5 lat a jego przedłużenie byłoby możliwe na podstawie badań lekarskich, psychologicznych oraz na podstawie ukończenia kursu okresowego (szczegóły projektu w załączeniu – zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez podkomisję sejmową).

Ponadto przygotowano projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu przygotowywany przez Ministra Transportu na Radę Ministrów. Zakłada się utworzenie Polskiego Centrum Homologacji Pojazdów w ramach struktury organizacyjnej Transportowego Dozoru Technicznego; Centrum Homologacji będzie właściwe w sprawach homologacji pojazdów, odstępstw technicznych, rzeczoznawców samochodowych oraz wydawania świadectw homologacji. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawować będzie starosta. W ramach nadzoru starosta będzie co najmniej raz w roku przeprowadzał kontrolę stacji pojazdów w zakresie zgodności stacji z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Źródło: Ministerstwo Transportu

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!