Zmiany w rejestracji pojazdów sprowadzanych z UE

29 października 2007, 0:00

Od 25 grudnia 2007 r. do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściciel pojazdu będzie zobowiązany przedłożyć dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany. Z tym dniem dla ww. pojazdów nie będą mogły być uznawane inne (niż dowód rejestracyjny) dokumenty stwierdzające rejestrację pojazdu, wydane przez organy właściwe do rejestracji pojazdów w państwie członkowskim UE. Do postępowań wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem 25 grudnia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepis ten stanowi wdrożenie wymagań Art. 5 Dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Stosowna ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 176, poz. 1238 w dniu 25.09.2007 r.. Podstawą zmian procesu rejestracji pojazdów jest zmieniona w Art. 11 ww. ustawy ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w której uchylony został art. 72 ust. 2 pkt 4 i dodany w tym artykule ust. 2a.

Ministerstwo Transportu informuje, że niektóre państwa członkowskie wydają dowód rejestracyjny składający się z dwóch części: I i II. Według posiadanej wiedzy obecnie dwuczęściowy dowód rejestracyjny jest stosowany przez Niemcy, Austrię, Holandię, Szwecję, Bułgarię, Luksemburg, Finlandię i Norwegię.

W powyższym przypadku, zgodnie z ww. Artykułem Dyrektywy 1999/37/WE i wykonawczym §3 ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 122, poz. 1123, z późn. zm.), wnioskujący o rejestrację pojazdu sprowadzonego z takiego państwa powinien dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli właściciel pojazdu nie dołączył II części dowodu rejestracyjnego to tylko w szczególnych przypadkach – jej utraty, zgubienia lub zniszczenia – organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

Ponadto informujemy, że dla użytkowników pojazdów w ruchu drogowym ważny jest również wprowadzony w ustawie – Prawo o ruchu drogowym – przepis art. 71 ust. 5a, który określa, że w przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo. Podstawa do żądania okazania takiego dokumentu dla organów kontroli wynika z art. 129 ust. 2 pkt 2a Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten wszedł w życie 10 października 2007 r.

Źródło: Ministerstwo Transportu

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!