Autos poszerza ofertę części zamiennych do maszyn budowlanych

25 października 2016, 12:37

Czę­ści za­mien­ne do ma­szyn bu­dow­la­nych po­ja­wi­ły się w ofer­cie Autos z po­cząt­kiem bieżącego ro­ku. Oferta jest stale rozbudowywana.

z1Du­że za­in­te­re­so­wa­nie i dy­na­mi­ka sprze­da­ży spra­wi­ły, że do do­tych­czas do­stęp­nej ofer­ty, któ­ra obejmowa­ła asor­ty­ment prze­zna­czo­ny do wy­bra­nych mo­de­li ko­par­ko-ła­do­wa­rek ma­rek JCB (3CX, 4CX) oraz Ca­ter­pil­lar (CAT), (428 i 432) do­łą­czy­ły czę­ści do ła­do­wa­rek te­le­sko­po­wych i mi­ni koparek JCB.

Po­sze­rzo­na ofer­ta obej­mu­je kil­ka­na­ście grup pro­duk­to­wych, wśród któ­rych są m. in. fil­try, ole­je i sma­ry, ale rów­nież pod­ze­spo­ły ra­mion ro­bo­czych, pod­wo­zi gą­sie­ni­co­wych czy ukła­du prze­nie­sie­nia na­pę­du oraz wy­po­sa­że­nie eklek­tycz­ne.

Ofer­ta czę­ści za­mien­nych do ma­szyn bu­dow­la­nych jest obec­nie do­stęp­na w 34 od­dzia­łach Au­tos na terenie ca­łe­go kra­ju.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!