Autostrada na finiszu. Wybierz kartę Autos i rób zakupy.

5 grudnia 2016, 13:23

Do koń­ca uro­dzi­no­wej edy­cji pro­gra­mu „Au­to­stra­da”, w któ­rej na­gra­dza­ne są wszyst­kie za­ku­py zo­stał już tyl­ko mie­siąc. Ak­tyw­ni uczest­ni­cy zbie­ra­ją ki­lo­me­try za za­ku­py oraz za udział w pro­mo­cjach do koń­ca grud­nia 2016 ro­ku. Na­gro­dy w pro­gra­mie moż­na na­to­miast za­ma­wiać do koń­ca stycz­nia przy­szłe­go ro­ku.

autostrada_02_kopia

W tej edy­cji uczest­ni­cy zbie­ra­ją du­że ki­lo­me­try za za­ku­py pro­duk­tów 16 part­ne­rów ak­cji, wśród któ­rych są: Black­Tech, Bosch, Day­co, Fo­mar Fric­tion, Fri­ma­tec, Fri­stom, FTE, Hengst, Knorr-Brem­se, Mon­roe Ma­gnum, Nis­sens, SKF, Te­xtar, To­tal, Va­leo i Wab­co, ma­łe ki­lo­me­try za za­ku­py pro­duk­tów z po­zo­sta­łej ofer­ty do­stęp­nej w sie­ci Au­tos oraz su­per ki­lo­me­try za udział w or­ga­ni­zo­wa­nych cy­klicz­nie pro­mo­cjach wy­bra­nych ma­rek lub pro­duk­tów.

Ze­bra­ne ki­lo­me­try w każ­dej chwi­li moż­na wy­mie­nić na na­gro­dy. Ka­ta­log na­gród w tej edy­cji li­czy po­nad 1600 pro­duk­tów. Do tej po­ry uczest­ni­cy wy­mie­ni­li na na­gro­dy już bli­sko 35 mi­lio­nów ki­lo­me­trów. Wśród nich by­ły m. in. ze­gar­ki, apa­ra­ty cy­fro­we, ko­sme­ty­ki, kar­ty po­da­run­ko­we jed­nej z sie­ci mar­ke­tów bu­dow­la­nych, sprzę­ty AGD, ga­lan­te­ria skó­rza­na, ro­we­ry i za­baw­ki dla dzie­ci. Więk­szość z uczest­ni­ków wy­bie­ra­ła zwy­kle po kil­ka na­gród.

autostrada_01a_kopia

Każ­dy klient sie­ci Au­tos bio­rą­cy udział w pro­gra­mie “Au­to­stra­da” mo­że wy­mie­nić ze­bra­ne ki­lo­me­try na na­gro­dy, wśród któ­rych jest rów­nież kar­ta przed­pła­co­na. Wy­star­czy z ka­ta­lo­gu na­gród wy­brać wła­śnie kar­tę, do­ła­do­wać ją zgro­ma­dzo­ny­mi na kon­cie ki­lo­me­tra­mi i już moż­na pła­cić za swo­je za­ku­py. Kar­ty do tej po­ry zo­sta­ły do­ła­do­wa­ne już po­nad 1200 ra­zy. Dzia­ła ona do­kład­nie tak sa­mo jak kar­ta kre­dy­to­wa i moż­na nią pła­cić za wszyst­kie za­ku­py do­ko­ny­wa­ne w Au­tos rów­nież za wy­bra­ne szko­le­nia dla me­cha­ni­ków, któ­rych w na­szej ofer­cie jest wie­le. Kar­ty cie­szą się szcze­gól­nie du­żą po­pu­lar­no­ścią wśród wła­ści­cie­li ser­wi­sów. Ko­rzy­sta­nie z niej po­zwa­la im ob­ni­żyć kosz­ty dzia­łal­no­ści dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu już ze­bra­nych ki­lo­me­trów na za­kup na­rzę­dzi, odzie­ży dla pra­cow­ni­ków czy czę­ści.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!