Autos bawi się na Słowacji

2 stycznia 2017, 9:45

Sło­wac­kie Ta­try gościły klien­tów Au­tos Sło­wa­cja. Spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne­ przy mu­zy­ce na ży­wo trwa­ło do bia­łe­go ra­na. Głów­nym po­wo­dem spo­tka­nia by­ło po­dzię­ko­wa­nie klien­tom firmy za 7 lat współ­pra­cy.

Pierw­szy oddział Autos na Słowacji po­wstał w 2009 ro­ku, po sied­miu la­tach jest ich już dzie­sięć. Au­tos Sło­wa­cja zdo­by­wa no­wych part­ne­rów i po­więk­sza swój za­sięg i zna­cze­nie na tam­tej­szym ryn­ku.

3 grud­nia Sta­ry Smo­ko­wiec po­ło­żo­ny w ser­cu sło­wac­kich Tatr przy­wi­tał go­ści zi­mo­wą au­rą. Spo­tka­nie mia­ło cha­rak­ter uro­czy­ste­go ban­kie­tu. Wie­czór za­czął się od prze­mó­wień i po­dzię­ko­wań, ale przede wszyst­kim był oka­zją do za­ba­wy i in­te­gra­cji. Po­za klien­ta­mi i pra­cow­ni­ka­mi w spo­tka­niu wzię­li rów­nież udział przed­sta­wi­cie­le ta­kich ma­rek jak Fe­bi i KM Ger­ma­ny, Fo­mar, FTE, Hengst, MS Mo­tor­se­rvi­ce, Nissens i Va­leo, któ­re by­ły spon­so­ra­mi te­go spo­tka­nia i na sta­łe współ­pra­cu­ją z sie­cią Au­tos

W spo­tka­niu wzię­ło udział bli­sko 200 go­ści, dla któ­rych or­ga­ni­za­tor przy­go­to­wał wie­czór pe­łen emo­cji. W ro­li kon­fe­ran­sje­ra wy­stą­pił je­den z czo­ło­wych sło­wac­kich ko­mi­ków Mi­chal Hudák, któ­ry bra­wu­ro­wo popro­wa­dził ca­łe wy­da­rze­nie. Ar­ty­sta roz­ry­wa­ny był rów­nież po zej­ściu ze sce­ny, do zdjęć z nim usta­wia­ły się ko­lej­ki chęt­nych. Opra­wę mu­zycz­ną przy­go­to­wał na­to­miast ze­spół Pa­na­ma, któ­ry po­rwał go­ści do tańca.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!