Szkolenia z diagnostyki dla użytkowników Jaltest

, 7 sierpnia 2018, 10:11

Firma Autos zaprasza wszyst­kich użyt­kow­ni­ków dia­gno­sty­ki Jal­test na szko­le­nia, podczas którego zostaną poruszone te­ma­ty dia­gno­sty­ki ukła­dów Ad­blue w po­jaz­dach eu­ro5 i eu­ro6 oraz dia­gno­sty­ki au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów.

Szko­le­nia od­bę­dą się w Bie­ru­niu k. Tych oraz w Sol­cu Ku­jaw­skim 27 i 28 sierp­nia. Poprowa­dzi je Spe­cja­li­sta ds. Wy­po­sa­że­nia Warsz­ta­tów i Szko­leń – Ka­rol Filar­ski.
Zgło­sze­nia na szko­le­nia przyj­mu­ją od­dzia­ły Au­tos na te­re­nie ca­łe­go kra­ju.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!