Szczegóły ustaleń w sprawie Pakietu Mobilności

12 grudnia 2019, 14:53

Znamy już więcej szczegółów na temat ustaleń z nocnych negocjacji przedstawicieli Rady UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w ramach 4 trilogu nad Pakietem Mobilności – informuje związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

Nie należymy do entuzjastów Pakietu i raczej wolelibyśmy jego odrzucenia. Niemniej cieszy przyjęte w ramach kompromisu: 18 miesięczny okres vacatio legis dla wdrożenia w transporcie drogowym przepisów zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych, wyłączenie kierowców z 12 miesięcznego limitu okresu delegowania, odejście od zaproponowanych przez Parlament Europejski kryteriów określania właściwego państwa dla siedziby przewoźnika w oparciu m.in. o rozporządzenie Rzym I oraz wydłużenie okresu obligatoryjnego powrotu pojazdu do bazy do 8 tygodni – komentuje Maciej Wroński, Prezes TLP.

A oto więcej szczegółów przyjętych rozwiązań, które udało się TLP ustalić. W odniesieniu do lex specialis związanego z delegowaniem są to m.in.:

 • utrzymanie zwolnienia z delegowania wobec kierowców wykonujących przewóz bilateralny i tranzytowy;
 • wprowadzenia możliwości wykonywania przewozów ładunków częściowych i multidrop w ramach przewozów bilateralnych wyłączonych z delegowania;
 • objęcie delegowaniem przewozów typu cross-trade i kabotaż;
 • wprowadzenia możliwości wykonania w związku z przewozem bilateralnym dodatkowych operacji typu cross-trade wyłączonych z delegowania;
 • jednoznaczne wskazanie, że limit 12 miesięcy delegowania nie dotyczy transportu
  drogowego; z wyłączeniem delegowania kierowców w ramach grupy spółek (np. polski przewoźnik deleguje kierowcę do pracy w swojej zagranicznej spółce);
 • uproszczenia obowiązków związanych z delegowaniem dla transportowych pracodawców – zniesienie obowiązku ustanawiania pełnomocnika, możliwość tłumaczenia dokumentacji pracowniczej jedynie na język angielski, możliwość przechowywania dokumentacji przez kierowcę w postaci elektronicznej (np. na smartfonie lub na tablecie);
 • przepisy lex specialis i zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych wdraża się dopiero po 18 miesiącach od wejścia w życie i publikacji;
 • wyłączenie z lex specialis delegowania kierowców w ramach grupy spółek (np. polski przewoźnik deleguje kierowcę do pracy w swojej zagranicznej spółce); taka praca kierowców objęta jest ogólnymi przepisami zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych już od 30 lipca 2021 roku; do takiej pracy kierowców nie mają zastosowania przepisy lex specialis, w tym wyłączenia dla przewozów bilateralnych i tranzytu; obowiązuje limit 12 miesięcy dla czasu delegowania.

W odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdów są to m.in.:

 • utrzymano zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kierowcy;
 • określono standardy dla bezpiecznych parkingów; na sieci TENT takie parkingi mają być w odległości nie większej niż 100 km;
 • wprowadzono możliwość odbioru przez kierowcę dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynków; rekompensata ma być dołączona i odebrana przed rozpoczęciem kolejnego regularnego odpoczynku; taki regularny odpoczynek wraz z rekompensatą za dwa kolejne skrócone odpoczynki powinien być odebrany w centrum operacyjnym firmy (w bazie) lub w miejscu zamieszkania kierowcy;
 • wprowadzono powrót kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) przewoźnika lub miejsca zamieszkania kierowcy;
 • umożliwiono przedłużenie dziennego lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów w celu dojazdu do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy o 1 godzinę ze względu na szczególne okoliczności; kierowca musi udokumentować te okoliczności;
 • wprowadzono obowiązek przedstawiania do kontroli na drodze zapisów z tachografu z okresu 56 dni;
 • wprowadzono retrofiting (wyposażenie pojazdów w inteligentny tachograf cyfrowy II
  generacji) do roku 2024 dla pojazdów nie posiadających inteligentnych tachografów oraz do roku 2025 dla pojazdów wyposażonych w inteligentny tachograf I generacji;
 • wprowadzono obowiązek wyposażenia pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony w tachograf od połowy 2026 roku;
 • wprowadzono obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 od połowy 2026 roku dla kierowców pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony;
 • zmienione przepisy rozporządzenia 561/2006 wchodzą w życie po 20 dniach od ich
  publikacji.

W odniesieniu do dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku przewozów rzeczy są to m.in.:

 • wprowadzono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z
  kryteriami dla przedsiębiorców wykonujących przewozy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony:
 • odrzucono propozycje dodatkowych kryteriów pozwalających zakwestionować miejsce (państwo) siedziby przewoźnika m.in. w oparciu o rozporządzenie Rzym I;
 • wprowadzono obowiązek powrotu pojazdu do bazy co 8 tygodni; zrezygnowano przy tym z obowiązku przeprowadzania operacji załadunku/rozładunku w państwie siedziby;
 • pozostawiono możliwość wykonywania w danym państwie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni,
 • wprowadzono 4 dniowy okres cooling off dla przewozów kabotażowych w danym państwie, przy czym odrzucono proponowany przez Parlament obowiązek wykonania operacji rozładunku/załadunku w celu rozpoczęcia biegi tego okresu;
 • czas wdrożenia nowych zasad to 18 miesięcy od wejścia w życie i publikacji, z wyjątkiem objęcia reglamentacją działalności gospodarczej pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony – w tym przypadku okres ten ma wynosić 21 miesięcy.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!