Jak skutecznie ubezpieczyć towar podczas transportu?

13 maja 2013, 11:50

W poszukiwaniu jak najniższych kosztów przewozu wiele firm zapomina o dodatkowym ubezpieczeniu towaru. Anna Kowalska-Zientek, Lider Zespołu Operacyjnego Obsługi Ubezpieczeń i Reklamacji w DSV Road przekonuje jednak, że ubezpieczenie ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na koszty transportu.

Najważniejszym elementem całego procesu przemieszczania towaru jest to, aby przesyłka dotarła do miejsca przeznaczenia kompletna i bez uszkodzeń. Nie da się jednak całkowicie wyeliminować ryzyka utraty towaru, bądź utraty jego wartości podczas transportu, można jednak dokonać jego transferu na inny podmiot, jakim jest ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie przewoźnika a Ubezpieczenie Cargo

Duża część klientów firm transportowych nie zdaje sobie sprawy z faktu, że zlecenie przewozu zewnętrznej firmie nie oznacza wcale automatycznego transferu całego ryzyka. Rolą profesjonalnego przewoźnika jest wyjaśnienie klientowi zasad funkcjonowania przepisów transportowych oraz wynikających z nich konsekwencji.

Przepisy regulujące krajowy oraz międzynarodowy transport przedmiotowy to Prawo Przewozowe oraz Konwencja CMR. Zgodnie z ich zapisami przewoźnik nie odpowiada za szkody spowodowane okolicznościami, których nie mógł uniknąć, ani następstwom których nie mógł zapobiec. Nie odpowiada też za szkody powstałe z przyczyn nie wywołanych winą przewoźnika lub wynikające z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.

Biorąc to pod uwagę, trzeba mieć świadomość, że może zdarzyć się sytuacja, w której –  pomimo całkowitej utraty lub uszkodzenia przesyłki – odpowiedzialność przewoźnika nie zadziała, a klient nie otrzyma żadnego odszkodowania lub będzie ono w kwocie niższej niż sama wartość towaru.

Każda polisa ubezpieczeniowa chroni ubezpieczonego, a więc właściciela polisy. Polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika bądź spedytora ma na celu ochronę interesów tychże podmiotów, a nie ochronę interesów właścicieli towarów. Rekomendowanym przez DSV sposobem ochrony przed potencjalnymi ryzykami i konsekwencjami jest wykupienie przez klienta ubezpieczenia Cargo.

Jak działa ubezpieczenie Cargo?

Oto dwie przykładowe sytuacje, w których ubezpieczenie Cargo pozwala uniknąć problemów:

  1. W przypadku transportu zrealizowanego przez profesjonalnego przewoźnika. Na żadnym etapie transportu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości związanych ze stanem przesyłki. Jednak już po rozładunku i po jej rozpakowaniu i przeliczeniu okazuje się, że nastąpiła kradzież części towaru. Śledztwo Policji w sprawie wykrycia ewentualnych sprawców kradzieży zostaje umorzone z powodu nie wykrycia takowych.
    Mechanizm ubezpieczenia: Z powodu braku wykrycia sprawców potencjalne nasze roszczenie do przewoźnika o zwrot wartości utraconego towaru będzie bezskuteczne. Stanie się tak niezależnie od tego czy roszczenie skierujemy bezpośrednio do przewoźnika, spedytora, czy do ubezpieczycieli, u których zaaranżowane zostały ich polisy odpowiedzialności cywilnej. W takim wypadku jedyną szansę na odzyskanie utraconych kosztów, i to w pełnej wartości, daje ubezpieczenie Cargo.
  2. Kule gradu spadające z wielką siłą na plandekę samochodu wiozącego towar uszkodziły ją, a zawartość przesyłki ulega zniszczeniu poprzez zamoczenie.
    Mechanizm ubezpieczenia: Tego typu zdarzenie zostało spowodowane przez siłę wyższą, w związku z czym przewoźnik nie będzie odpowiadał za jego skutki. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie pokrywają bowiem szkód powstałych w wyniku działania siły wyższej. Pomimo tego, że towar nie nadaje się do dalszego użytku a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wartości uszkodzonego mienia. Pozostaje on tym samym bez możliwości uzyskania rekompensaty finansowej od przewoźnika, spedytora bądź od ich ubezpieczycieli. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby nadawca towaru ubezpieczył towar, korzystając z ubezpieczenia Cargo.

Kluczowe znaczenie przy doborze odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu ma jak najszerszy zakres ryzyk ujętych w polisie. Takie pokrycie daje właśnie ubezpieczenie Cargo. Wykazanie faktu powstania szkody będzie w tym przypadku wystarczające do uzyskania odszkodowania w pełnej wartości ubezpieczonego towaru. Nie ma też znaczenia, czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, czy nie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!