Wynagrodzenia w logistyce i transporcie

7 marca 2008, 0:00

Niniejszy materiał prezentuje wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak (wynagrodzenia.pl). To największe pozarządowe badanie objęło również swoim zasięgiem branżę: logistyka, transport, spedycja i komunikacja.

Zanim jednak przejdziemy do prezentacji danych pragniemy podkreślić, że analogicznie do lat ubiegłych w tegorocznym badaniu dominują ludzie młodzi z wykształceniem wyższym. 74,9% badanych ma nie więcej niż 35 lat. Ponadto 62,3% to osoby z wykształceniem wyższym. Należy zatem pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu. Prezentowane poniżej dane liczbowe to głównie mediana gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.
W tabeli 1 znajdują się szczegółowe dane na temat wynagrodzeń oferowanych w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji.

Mediana całkowitego wynagrodzenia otrzymywanego w branży transportowej i komunikacyjnej wyniosła 2 900 PLN. Było to o 16% więcej niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie w tej branży w roku 2006. Poniżej tego poziomu znalazły się zarobki pracowników szeregowych, wśród których mediana wyniosła 2 173 PLN. Połowa specjalistów zarabiała w granicach od 2 200 PLN do 4 000 PLN. W przypadku kierowników wynagrodzenie było zróżnicowane ze względu na wielkość zespołu, którym zarządzała osoba. Kierownicy większych zespołów (mediana 4 425 PLN) mogli liczyć na zarobki o 11% wyższe niż kierownicy małych zespołów (mediana 4 000 PLN).

Przeciętne wynagrodzenie podstawowe pracowników szeregowych nie przekroczyło poziomu 2 000 PLN (mediana). Tylko co czwarty z nich zarabiał powyżej 2 300 PLN. W przypadku starszych specjalistów powyżej tej kwoty zarabiało trzy czwarte pracowników. Z kolei 50% dyrektorów/prezesów otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 8 000 PLN.

Jak wynika z powyższego wykresu 2, w całej omawianej branży 11,3% osób otrzymywało wynagrodzenie poniżej 1 500 PLN. Najwięcej osób zarabiało w przedziałach pomiędzy 1 501 PLN a 2 000 PLN i pomiędzy 2 001 PLN a 2 500 PLN. Było to odpowiednio 14,2% i 15,8% pracowników. W grupie otrzymującej najwyższe wynagrodzenie, powyżej 10 000 PLN, znalazło się 6% osób.

Dwie trzecie pracowników szeregowych zarabiało do 2 500 PLN. Powyżej 5 000 PLN zarabiało jedynie 7% pracowników szeregowych. Najliczniejszą grupę pracowników szeregowych (23,8%) stanowili ci, którzy otrzymywali wynagrodzenie w przedziale od 1 501 PLN a 2 000 PLN.

Tabela 3 obrazuje różnice w zarobkach uzyskiwanych przez mężczyzn i kobiety.

Kobiety w omawianej branży zarabiały o 200 PLN mniej niż mężczyźni, w przypadku których mediana zarobków wyniosła 3 000 PLN. Połowa mężczyzn zarabiała w przedziale pomiędzy 2 020 PLN a 4 650 PLN. 10% z nich zarabiało powyżej 8 300 PLN. Z kolei 10% najlepiej zarabiających kobiet otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 6 300 PLN.

Jak wynika z tabeli 4, wysokość zarobków w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji zależała od wielkości przedsiębiorstwa. W dużych firmach, zatrudniających powyżej 1 000 pracowników, mediana wynagrodzenia wyniosła 3 332 PLN. Jedna czwarta pracowników w tych firmach zarabiała powyżej 5 100 PLN. W średnich przedsiębiorstwach zarobki były o 14% mniejsze (mediana 2 855 PLN), a mikro przedsiębiorstwach o 34% mniejsze (mediana 2 200 PLN). 10% pracowników w tych firmach zarabiało poniżej 1 100 PLN. Dla porównania, pensje w grupie najlepiej zarabiających osób w przypadku dużych firm (250 ? 999 pracowników) przewyższały 9 000 PLN.

Różnice pomiędzy zarobkami pracowników szeregowych i specjalistów wzrastały wraz z wielkością firmy, w której byli zatrudnieni. Specjaliści zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach zarabiali średnio o 32,5% więcej niż pracownicy szeregowi pracujący w takich przedsiębiorstwach. Różnica ta w średnich przedsiębiorstwach wyniosła 38%, a w firmach zatrudniających powyżej 1 000 osób 45,5%.

Najwyższe wynagrodzenie w branży transportowej otrzymywały osoby o łącznym stażu pracy od 9 do 10 lat. Mediana ich zarobków wyniosła 3 725 PLN. Była ona o 69% wyższa niż płace osób dopiero zaczynających pracę (mediana 2 200 PLN) oraz o 35,5% wyższa niż zarabiały osoby o łącznym stażu pracy od 4 do 5 lat. Pensje powyżej 3 000 PLN otrzymywali pracownicy o łącznym stażu pracy powyżej 6 lat. Jedna czwarta osób o stażu pracy od 6 do 8 lat zarabiała powyżej 5 000 PLN.

Na najwyższe wynagrodzenie mogły liczyć osoby z wykształceniem wyższym. Mediana ich zarobków wyniosła 3 500 PLN. Była ona o 35% wyższa niż mediana zarobków osób z wykształceniem licencjackim i niepełnym wyższym (2 585 PLN) oraz o 59% wyższa niż wynagrodzenie osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym (2 200 PLN). Co dziesiąta osoba z wykształceniem średnim zarabiała poniżej 1 420 PLN. W przypadku osób z wykształceniem wyższym granica ta wzrosła do 1 800 PLN.

Zarobki pracowników z ukończonymi studiami podyplomowymi kształtowały się na poziomie 4 200 PLN (mediana). Stanowiło to 150% wynagrodzenia, jakie otrzymywały osoby bez ukończonych studiów podyplomowych (mediana 2 800 PLN). Wśród 25% najlepiej zarabiających pracowników proporcja ta wyniosła 169%.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie podstawowe – stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy
wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i in.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 PLN, to połowa osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a połowa powyżej 3000 PLN
górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4500 PLN, to 3/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/4 powyżej 4500 PLN
dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 PLN, to 1/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 3/4 powyżej 1500 PLN.

pierwszy decyl – wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli pierwszy decyl wynosi 1000 PLN, to 1/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 9/10 powyżej 1000 PLN.
dziewiąty decyl – wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli dziewiąty decyl wynosi 5000 PLN, to 9/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/10 powyżej 5000 PLN.

Katarzyna Jaśko
wynagrodzenia.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!