Analiza finansowa przedsiębiorstwa – szkolenie

27 października 2006, 0:00

Firma B&O Navigator zaprasza na szkolenie pt. „Analiza finansowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”.

Termin: 9 listopada 2006 – 10 listopada 2006
Trener: Stanisław Lau
Miejsce: Hotel Mrówka w Warszawie

O szkoleniu:
Analiza Finansowa wykorzystywana jest do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i porównania jej z sytuacją finansową innych przedsiębiorstw w danej branży. Inwestorom ma ona pomóc w podejmowaniu inteligentnych decyzji inwestycyjnych, zaś zarządom spółek ma pomóc w maksymalizacji wartości firmy i w poprawie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Szkolenie skierowane jest do obecnych i przyszłych inwestorów, do kierownictw przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych, do menedżerów działów ekonomiczno-finansowych i kontrolingu, kalkulacji cen, kosztów.

Cele szkolenia
:
Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali wiedzę na temat sposobów oceny działalności przedsiębiorstwa pod kątem czterech koniecznych kryteriów.
Będą umieli również ocenić firmę w ujęciu statycznym i dynamicznym stosując wskazane niżej metody.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami interpretacji zjawisk operacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach, a mających wpływ na ich kondycję finansową.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy:
1. Poznają cele, jakim służą Analizy Finansowe.
2. Poznają podział Analiz Finansowych ze względu na stosowane metody i użyte do ich przeprowadzenia wielkości.
3. Na podstawie przykładów i zadań zdobędą wiedzę n/t przeprowadzania Analizy Finansowej, użycia w niej określonych elementów, budowania zależności. 4. Opanują umiejętności interpretacji wyników poszczególnych analiz, wyciągania wniosków oraz definiowania potrzebnych zmian lub posunięć operacyjnych służących zwiększeniu efektywności działania przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:
1. Czym jest Analiza Finansowa
a. Zastosowanie Analizy Finansowej
b. Cele Analizy Finansowej i komu ona służy

2. Przeprowadzenie analizy finansowej
a. Stosowane metody (ujęcie statyczne i dynamiczne, porównania branżowe)
b. Elementy wchodzące w skład Analizy Finansowej:
i. z Rachunku Wyników,
ii. z Bilansu,
iii. z Przepływów Finansowych (Cash Flow)
c. Podział Analiz Finansowych ze względu na badane aspekty przedsiębiorstwa – wstępne omówienie analiz
d. Analiza Rentowności
e. Analiza Płynności
f. Analiza Aktywności
g. Analiza Zadłużenia

3. Analiza Rentowności
a. Rentowność jako zdolność przedsiębiorstwa do generowania, utrzymywania i zwiększania zysków w dłuższym okresie czasu
b. Koszty jako najważniejszy element mający wpływ na rentowność (rachunek kosztów ich klasyfikacja oraz podział)
c. Mierzenie zależności pomiędzy osiąganymi zyskami, a przychodami ze sprzedaży
d. Obserwacja grupy wskaźników określanych jako zwrot z inwestycji (ROI)

4. Analiza Płynności
a. Płynność – zdolność do spłaty krótkoterminowych zobowiązań
b. Źródła gotówki dostępne na dzień bilansowy
c. Analiza płynności krótkoterminowej, czyli cykl konwersji gotówki
d. Obserwacja grupy wskaźników płynności

5. Analiza Aktywności
a. Inwestycje w aktywa obrotowe (zapasy i należności) oraz w aktywa trwałe jako elementy zdolności do aktywności operacyjnej
b. Zależność pomiędzy wielkością operacji, a wielkością aktywów potrzebnych do utrzymania operacji na danym poziomie
c. Koszty zapasów oraz koszty należności; optymalizacja wielkości zapasów
d. Aktywa trwałe (środki trwałe), czyli inwestycje i ocena projektu inwestycyjnego wskaźnikami NPV i IRR
e. Porównanie wartości wskaźników aktywności ze średnimi wartościami dla danego sektora i ich zmiany – wskazanie zagrożeń, możliwości lub szans danego przedsiębiorstwa
f. Wykorzystanie wskaźników aktywności do prognozowania zapotrzebowania na kapitał

6. Analiza Zadłużenia i Wypłacalności
a. Analiza struktury kapitału – stosunek zobowiązań do kapitału własnego jako podstawowa ocena długoterminowego ryzyka inwestycyjnego
b. Zasada stosowania bezpiecznej dźwigni finansowej, pomiar ryzyka
c. Pomiar wartości pieniądza w czasie metodą dyskonta
d. Obserwacja grupy wskaźników zadłużenia i wypłacalności

7. Analiza finansowa w odniesieniu do przyszłości przedsiębiorstwa, czyli planowanie finansowe
a. Prognozowanie i budżetowanie – podstawowe narzędzia planowania finansowego
b. Planowanie krótkoterminowe i długoterminowe i jego cele

8. Podsumowanie i wnioski
a. Istota wielowymiarowej oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
b. Waga i znaczenie planowania i analizy zjawisk dla stabilności finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa
Formularz zgłoszeniowy: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=184 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!